Monday, October 26, 2009

Harus Bertawasul

Tawassul dan istighatsah adalah amalan para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Tidak ada ulama Sunni yang menentang amalan bertawassul dan beristighatsah dengan Junjungan Nabi s.a.w. dan para sholihin, sama ada sewaktu hayat mereka maupun setelah wafat. Yang menentang hanyalah mereka yang suka benar sendiri dan menghukum orang lain sebagai sesat, bid'ah dan sebagainya. Dan antara sandaran mereka untuk menghalang dari bertawassul dan beristighasah dengan para anbiya' dan awliya' yang telah wafat adalah atsar Sayyidina 'Umar bertawassul dengan Sayyidina 'Abbas r.a. Dengan bangganya mereka mendakwa bahawa "Inilah bukti yang kita tidak boleh bertawassul dengan orang yang telah mati". Benarkah begitu?

Antara ulama kita yang masih berada di dunia yang fana ini, semoga Allah memanjang dan memberkati usia beliau, adalah al-'Allaamah al-Faqiih al-Habib Zain bin Ibrahim BinSumaith. Dalam karyanya yang berbentuk soal-jawab yang berjodol "al-Ajwibah al-Ghaaliyah", beliau (hafizahUllah) menjelaskan berhubung persoalan ini. Pada halaman 77 - 79, beliau menulis:-

S: Jika bertawassul dengan orang-orang yang telah meninggal itu hukumnya jaiz (harus), maka kenapakah Khalifah 'Umar bin al-Khaththab bertawassul dengan Sayyidina 'Abbas dan bukannya dengan Junjungan Nabi s.a.w.?

J: Telah menjawab para ulama : Adapun tawassul Sayyidina 'Umar r.a. dengan Sayyidina 'Abbas r.a. bukanlah dalil yang menunjukkan ketidakharusan bertawassul dengan orang yang telah wafat meninggal dunia. Bahawasanya tawassul Sayyidina 'Umar dengan Sayyidina 'Abbas dan bukannya dengan Junjungan Nabi s.a.w. adalah untuk menjelaskan kepada manusia bahawa tawassul dengan selain Junjungan Nabi s.a.w. adalah harus yakni boleh (jaiz) dan tidak apa-apa (yakni tidak berdosa). Dan dikhas bertawassul dengan Sayyidina 'Abbas r.a. daripada sekalian sahabat adalah untuk menzahirkan kemuliaan keluarga Junjungan Rasulullah s.a.w.

S: Apakah dalilnya bagi yang sedemikian?

J: Dalil bagi yang sedemikian adalah bahawasanya telah sabit tawassul sahabat dengan Junjungan Nabi s.a.w. selepas baginda wafat. Antaranya, apa yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang shohih: "Sesungguhnya manusia menghadapi kemarau pada zaman pemerintahan Sayyidina 'Umar r.a., lalu Sayyidina Bilal bin al-Haarits r.a. mendatangi (menziarahi) makam Junjungan Nabi s.a.w. seraya berkata: "Ya RasulAllah, mohonlah hujan bagi umatmu kerana mereka menuju kebinasaan (yakni akibat kemarau tersebut)." Setelah itu, Sayyidina Bilal bin al-Haarits telah bermimpi didatangi Junjungan Nabi s.a.w. dan baginda bersabda kepadanya: "Pergilah kepada 'Umar bin al-Khaththab, sampaikan salamku dan maklumkanlah bahawa mereka akan mendapat hujan." Sayyidina Bilal bin al-Harits pun pergi berjumpa dengan Sayyidina 'Umar dan menyampaikan salam dan pesanan Junjungan Nabi s.a.w. tersebut, lalu menangislah Sayyidina 'Umar r.a. dan mereka pun mendapat hujan."

S: Bagaimanakah hadits tersebut dapat dijadikan dalil?

J: Dalilnya adalah pada perbuatan Sayyidina Bilal tersebut yang merupakan seorang sahabat dan pada sikap Sayyidina 'Umar serta lain-lain sahabat yang tidak mengingkari perbuatan tersebut (yakni jikalah perbuatan Sayyidina Bilal untuk beristighatsah kepada Junjungan Nabi s.a.w. itu satu kesalahan, maka pasti Sayyidina 'Umar dan para sahabat yang lain akan mengingkarinya). Dan antara dalil lain adalah apa yang dikeluarkan oleh ad-Darimi: " Penduduk Kota Madinah telah menghadapi kemarau teruk, lalu mereka mengadu kepada Sayyidatina 'Aisyah r.'anha. Ummul Mu'minin Sayyidatina 'Aisyah berkata kepada mereka: (Pergilah) lihat kubur Nabi s.a.w. dan buatkanlah satu lubang atasnya yang tembus ke langit sehingga tidak ada atap (naungan) di antara kubur tersebut dengan langit. Maka mereka pun melakukannya, lalu turunlah hujan lebat sehingga tumbuh - tumbuhan hidup dengan subur dan unta-unta menjadi gemuk sehingga kulitnya seakan-akan pecah kerana lemak, maka dinamakan tahun tersebut "aamul fatqah" (tahun pecah-pecah (yakni melambangkan kesuburan kerana kulit unta-unta tersebut seolah-olah pecah-pecah kerana terlalu gemuk)."

KESIMPULAN: Bahawsanya bertawassul itu adalah harus (jaiz / mubah) , sama ada dengan amal-amal sholih ataupun dengan pelaku-pelaku amal sholih tersebvt iaitu para sholihin, sama ada dengan mereka-mereka yang masih hidu p ataupun yang sudah wafat meninggal dunia. Bahkan perbuatan bertawassul ini telah berlaku atas setiap keadaan hatta sebelum penciptaan Junjungan Nabi s.a.w. (yakni sebagaimana terjadinya tawassul Nabi Adam a.s. dengan Junjungan Nabi s.a.w. sebelum Baginda Nabi s.a.w. dilahirkan).

sumber

Megat Sati Raja

Tiada ditemui suatu senarai yang lengkap mengenai nama-nama murid Syeikh Nuruddin ar-Raniri, iaitu ulama terkenal yang berasal dari India yang menetap lama di Pahang dan Aceh.

Berdasarkan judul tersebut, penulis nyatakan bahawa ulama yang berasal dari Aceh ini murid kepada Syeikh Nuruddin ar-Raniri adalah berpandukan karyanya yang akan dijelaskan dalam rencana ini. Dalam beberapa catatan sejarah ada menyatakan bahawa dua orang ulama Melayu yang terkenal iaitu Syeikh Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri dan Syeikh Yusuf Tajul Khalwati Makasar adalah antara murid Syeikh Nuruddin ar-Raniri.

Maka ulama yang akan diperkenalkan pada rencana ini adalah hidup sezaman dengan kedua-dua ulama yang berasal dari Aceh dan Bugis itu.

Walaupun Megat Sati al-Asyi mengaku sebagai seorang murid kepada Syeikh Nuruddin ar-Raniri, namun beliau tidak banyak membuat catatan tentang ulama yang berasal dari India itu. Bahkan dalam karyanya juga selari dengan jalan pemikiran yang bercorak sufisme dengan Syeikh Hamzah al-Fansuri dan Syeikh Samsuddin as-Sumatra-i.

Dalam penelitian yang penulis lakukan, ternyata memang belum ditemui sebuah karya dalam bahasa Melayu mengenai muqaranah sembahyang yang menggabungkan ajaran Mazhab Syafi‘ie dengan ajaran sufi seperti yang dilakukan oleh Megat Sati al-Asyi yang akan diperkenalkan dalam rencana ini.

Ulama ini menulis nama lengkapnya iaitu “Muhammad Ali namanya, dalam syajarah Mansur namanya. Yang masyhur Megat Sati Raja ibnu Amir Sulaiman ibnu Sa‘id Ja‘afar Sadiq ibnu Abdullah…”

Di akhir namanya, disambung pula dengan kalimat,”…diampun bahaginya dengan bagi mereka sekalian al-Asyi baladan…” Pada terjemahannya beliau menulis, “Aceh nama negerinya Par‘ani”.

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahawa beliau adalah termasuk di kalangan orang besar atau ternama. Perkataannya “…dalam syajarah…”, bererti nama beliau juga terukir dalam sejarah, dan perkataan “syajarah” boleh diertikan dengan “susur galur keturunan yang terdapat dalam sesuatu salasilah orang baik-baik”. Oleh itu, baik dalam sejarah mahupun silsilah, nama beliau dikenali sebagai nama ‘Mansur’.

Kemudian beliau menyatakan namanya yang masyhur iaitu Megat Sati Raja ibnu Amir Sulaiman ibnu Sa’id Ja’afar Sadiq ibnu Abdullah al-Asyi. Oleh itu, namanya yang asli Muhammad Ali tidak disebut-sebut lagi kerana telah ada namanya yang masyhur.

Pendidikan

Mengenai pendidikan beliau sebagaimana yang dinyatakan sebelum ini bahawa beliau adalah murid Syeikh Nuruddin ar-Raniri , beliau menulis, “Dan ia daripada tilmiz, murid Syeikh Nuruddin ibnu Ali ibnu Hasanji ibnu Muhammad Hamid, Raniri negerinya, Syafi‘ie nama mazhabnya, Bakri nama bangsanya”.

Penonjolan nama gurunya berkemungkinan disebabkan beberapa faktor, salah satu darinya berkemungkinan Syeikh Nuruddin ar-Raniri itu adalah gurunya yang terakhir. Melalui gurunya itu berkemungkinan juga beliau memperoleh sebahagian besar ilmu pengetahuan yang ada padanya.

Mungkin juga untuk mengelakkan keraguan orang akan kandungan karyanya yang bercorak sufisme yang tidak bercanggah dengan pendirian Syeikh Hamzah al-Fansuri dan Syeikh Syamsuddin as-Sumatra-i. Sedangkan beliau hidup pada zaman Sultan Iskandar Tsani yang menghendaki karya-karya sufi kedua-dua ulama terkenal itu dimusnahkan. Dengan ditampilkan nama gurunya, Syeikh Nuruddin ar-Raniri adalah diharap karyanya tidak menjadi korban pengharaman penguasa pada zamannya.

Tetapi menjadi persoalan penulis kerana ulama ini tidak menyebut nama guru-gurunya yang lain. Apakah sepanjang hidupnya hanya Syeikh Nuruddin ar-Raniri sahaja gurunya, sedangkan di Aceh pada zaman itu sangat ramai ulama.

Pegangan keagamaan yang dianuti oleh beliau dijelaskan melalui karyanya bahawa beliau mazhab Syafie dari segi pemahaman dan pengamalan fiqh dan Mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dari segi akidah. Pegangan mengenai tasawuf pula tidak dijelaskan oleh beliau, tetapi melalui karyanya menunjukkan bahawa beliau menggabungkan dua aliran tasauf, iaitu tasauf sunni dan tasauf falsafi.

Mengenai tarekat yang diamalkannya juga tidak jelas walaupun pada bahagian akhir karyanya membahas jenis dan metode zikir tetapi tidak menyebut nama sesuatu tarekat. Beliau hanya menamakannya dengan “zikir ahlillah” dan “zikir ahlis sufi” sahaja.

Data karya

Karya beliau yang ditemui hanya sebuah sahaja, iaitu Syarabul ‘Arifin li Ahlil Wasilin, diterjemahkan oleh beliau sendiri iaitu Minuman segala ‘Arif billah Bagi Segala Orang Yang Telah Wasil Kepada Allah.

Kitab ini diklasifikasikan kepada manuskrip nadir kerana tidak banyak diketemui, bahkan tidak diketahui di mana ianya tersimpan. Sepanjang pengalaman penulis mencari karya-karya lama sejak tahun 1958 hingga kini (Mac 2007), penulis menemui judul tersebut hanya tiga buah sahaja.

Sebuah pernah dimiliki oleh seorang teman di Kota Bharu, Kelantan (1977), sebuah manuskrip tersimpan di Muzium Islam Pusat Islam yang berasal dari milik Syeikh Abdul Qadir Bin Musthafa al-Fathani (Tok Bendang Daya II). Naskhah ketiga ditemui oleh penulis sendiri di Chaiya pada awal tahun 1993, selanjutnya dijadikan bahan untuk data rencana ini.

Mukadimah karya tersebut menunjukkan satu karya sufi peringkat yang tinggi sebagaimana termaktub, iaitu, “Segala puji bagi Allah, ialah Tuhan yang mentahqiqkan dalam medan qadim. Maka tajallillah Ia bagi-Nya dengan diri-Nya kepada diri-Nya di dalam diri-Nya maka diibaratkanlah daripada-Nya sya’nun zatiyah”.

Oleh kerana ditinjau dari segi ilmu isti’arah yang menjurus syathahiyat perkataan sufi yang sangat mendalam ibaratnya, maka cukuplah sekadar itu sahaja yang penulis sanggup salin, kerana penulis tidak berani memindahkan data mukadimah selanjutnya dikhuatiri pentafsiran yang berbeza-beza dari setiap orang akan mengundang kontroversi. Perkataan syatahiyat sufi kita kembalikan kepada para ahlinya.

Setelah mukadimah, Megat Sati al-Asyi menjelaskan sebab-sebab beliau menyusun karangan, iaitu “Maka tatkala ku lihat adalah manusia amat banyak bersalahan pada bicaranya takbiratul ihram, serta muqaranah pada ilmu fiqh dan tasauf, maka tergerak pada hatiku dan terlintas pada cintaku, maka ku karang suatu risalah yang tersimpan pada menyatakan muqaranah niat takbiratul ihram pada ilmu fiqh dan tasawuf pada iktikad Ahlus Sunnah wal Jamaah”.

Sebelum memasuki kandungan yang menjadi pokok perbicaraannya, beliau meringkaskan pada mukadimah iaitu, “Mukadimah pada menyatakan segala ahli tasauf dan amalnya. Dan fasal yang pertama pada menyatakan muqaranah niat dengan takbiratul ihram pada istilah fiqh dan pada jalan syariat. Fasal yang kedua pada menyatakan muqaranah ahlis sufi yang ‘ariful murad pada iktikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan dalam kedua fasal itu enam juzuk. Tiga juzuk pada fasal yang kedua. Dan fasal yang ketiga pada menyatakan zikir segala ahlil fana’ dan ahlil mahwi dan ahlil baqa’. Dan khatimah pada menyatakan zikir segala ahlillah”.

Ulama ini memulakan perbahasan dengan mengemukakan pendapatnya bahawa orang yang belajar ilmu tasauf pada peringkat awal sebahagian besarnya menurut beliau iaitu, “nescaya jadilah gila atau jatuh kepada hulul atau ittihad atau jatuh kepada mengharuskan kepada mulhid hingga mulhid”. Lalu beliau menegaskan, “Dan bahawasanya merugilah ia dengan beberapa kerugian yang amat nyata…”

Huraian berikutnya adalah mengenai muqaranah niat yang dimulai dengan “Ketahui olehmu, bahawasanya muqaranah niat serta takbiratul ihram pada jalan syariat pada istilah segala ulama ahlil fiqh, atas tiga juzuk. Juzuk yang pertama menyatakan muqaranah ‘Urfiyah. Juzuk yang kedua, muqaranah Basthiyah. Juzuk ketiga, muqaranah Tauzi‘iyah”.

Beliau menghuraikan ketiga-tiga juzuk muqaranah niat yang tersebut menurut huraian ulama-ulama fiqh. Antaranya Imam Abdullah Muhammad ibnu Qasim dan Imam Nawawi, yang kedua-duanya merupakan ulama besar dalam lingkungan Mazhab Syafie.

Penghuraian diteruskan secara sufi, dimulai dengan kata beliau, “…muqaranah niat serta takbiratul ihram pada ulama ahlis sufi yang ‘ariful murad, dan inilah segala ehwal Nabi s.a.w dan segala ehwal khulafaur rasyidin, dan segala ehwal yang mengikut mereka itu sekalian, bagi mereka itu kebajikan hingga datang kepada hari kiamat. Dan dalamnya tiga juzuk…”.

Ketiga-tiga juzuk muqaranah niat pada istilah ulama fiqh tersebut masih tetap digunakan tetapi huraiannya menurut pandangan ulama sufi. Mengenai Muqaranah ‘Urfiyah dari kaca mata sufi dimulai dengan katanya, “Ketahui olehmu, bahawasanya muqaranah yang ‘urfiyah itu, iaitu muqaranah segala orang yang am diri pada segala ahlis sufiyah yang ‘ariful murad. Adapun ‘urfiyah Mu‘min pada segala ahlis sufiyah itu, iaitu dihudhurkannya yang menyahaja akan sembahyang itu daripada permulaan mengambil air sembahyang dan segala rukun sembahyang…”

Dibahas pula pengertian qasad’, menurut beliau, “Menyahaja akan mengerjakan sembahyang, maka yang menyahaja itu, iaitu hakikat dirinya yang pada martabat wahdatit tafsil. Maka ta‘arrudh itu, martabat ‘alam asrar. Maka ta‘aiyun itu, iaitu dirinya yang lathif yang pencar dan percik daripada abu arwah (asal sekalian roh)…” Demikianlah contoh huraiannya yang panjang mengenai bahagian muqaranah ‘Urfiyah.

Mengenai muqaranah Basthiyah menurut sufi, dimulai dengan perkataannya, “Ketahui olehmu, bahawasanya muqaranah basthiyah itu, iaitulah yang lebih tinggi daripada muqaranah yang lain pada yang pertama. Dan iaitulah muqaranah segala Nabi, dan segala Qutub, dan segala yang mengikut mereka itu”.

Huraian Muqaranah Basthiyah ini, beliau merujuk kepada Syeikh Muhyiddin Ibnu ‘Arabi. Syeikh Abu Taiyib al-Makki dan lain-lain, bahawa “niat itu rahsia daripada segala rahsia dan tempatnya pada sirrul khafi”.

Manakala Muqaranah Tauzi‘iyah menurut sufi, Megat Sati al-Asyi memulakan dengan katanya, "…maka niat yang dimuqaranahkannya itu, iaitu, “Ku sembahyang akan fardhu Zohor atau Asar”, atau barang sebagainya”. Maka sebenar-benarnya yang mengatakan “Aku” itu, iaitu yang sebenar-benar dirinya yang martabat ahadil jam‘i. Dan ta‘arrudh itu, iaitu yang sebenar-benar dirinya pada martabat wahdatit tafshil.

Megat Sati al-Asyi dengan tegas menolak muqaranah tauzi‘iyah tersebut, kata beliau, “Maka muqaranah inilah muqaranah segala Muhammadin zindik hululiyah, lagi ittihadiyah, sekali-kali tiada diterima oleh Allah sembahyangnya dan segala amalnya…”

Setelah menghuraikan perkara fana’fillah, baqa’billah dan mahwu, Megat Sati al-Asyi meneruskan perbicaraannya tentang zikir ahlillah pada segala sufi yang fana‘fillah dan baqa’billah, dimulai dengan katanya, “Ketahui olehmu bahawasanya segala zikir ahlis sufi itu dihimpunkan atas lima perkara:

Pertama : zikir lisan al-jasad

Kedua : zikir lisan al-qalbi

Ketiga : zikir lisan ar-ruh

Keempat : zikir lisan al-asrar

Kelima : zikir lisan az-zat dan lisan al-hal”.

Kelima-lima zikir tersebut juga dijelaskan dengan panjang. Setelah itu sebagai penutup, beliau membuat ringkasan dari perkara muqaranah niat menurut ilmu fiqh yang merujuk kepada beberapa kitab mazhab Syafie, di antaranya Nihayatul Muhtaj karya Syeikh Ramli.

Kitab yang tinggi nilai keilmuan sufiah ini tidak dinyatakan tahun selesai penulisannya. Oleh itu, sukar untuk penulis mengetahui tahun kehidupan beliau.

Walau bagaimanapun disebabkan beliau adalah murid kepada Syeikh Nuruddin ar-Raniri, maka diandaikan bahawa beliau adalah sezaman dengan Syeikh Yusuf Tajul Khalwati dari Makasar.

Selain itu, salah sebuah karya Syeikh Yusuf yang ditulis dalam bahasa Arab banyak persamaan huraiannya seperti termaktub dalam Syarabul ‘Arifin karya Megat Sati al-Asyi. Masa kehidupan Syeikh Yusuf Makasar pula adalah tahun 1629M-1699M.

Selain itu, dibandingkan juga dengan Syeikh Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri yang wafat 1693M. Perbandingan tahun-tahun hidup dan wafat kedua-dua ulama tersebut kerana mereka adalah murid Syeikh Nuruddin ar-Raniri, sedangkan Megat Sati al-Asyi juga murid ulama yang berasal dari India itu. Oleh itu, tahun kehidupan beliau diandaikan tidak jauh beza dengan kedua-dua ulama tersebut.

Mengenai murid dan keturunan beliau, tidak dapat penulis bicarakan kerana ketiadaan data yang lengkap.

Syarat mempelajari tasauf adalah banyak. Antaranya:

* Hendaklah mengerjakan ibadat yang zahir.

* Hendaklah sentiasa berzikir kepada Allah.

Kitab-kitab rujukan:

* Minhajul ‘Abidin

* ‘Ainul ‘Ilmi atau Munjiyat yang termaktub dalam Ihya’ Ulumiddin.

sumber

Ulama2 Sambas, Sanggau dan Sintang


Sultan Muhammad Shafiyuddin 1 Sultan Kerajaan Sambas


KERAJAAN Sambas telah melahirkan beberapa orang ulama yang terkenal di peringkat dunia Melayu. Namun yang paling terkenal dan tersohor ialah Syeikh Ahmad Khathib Sambas yang hidup sezaman dengan Syeikh Daud Bin Abdullah Al-Fathani bahkan ulama besar tersebutlah yang bertanggungjawab membawa Syeikh Ahmad Khathib Sambas ke Mekah dan mengajarnya pelbagai ilmu keislaman.

Kesohoran Syeikh Ahmad Khathib Sambas di kalangan pengamal tarekat Qadiriyah-Naqsyabandiyah, sama ada di peringkat nusantara mahupun antarabangsa pada zamannya, memang tidak dapat dinafikan. Ini kerana pada zamannya di Mekah, Syeikh Ahmad Khathib Sambas merupakan mursyid yang teratas sekali. Ia bukan saja bagi masyarakat dunia Melayu, tetapi juga diakui oleh ulama-ulama dunia luar.

Ini dapat dibuktikan bahawa salah seorang murid Syeikh Ahmad Khathib Sambas yang berasal dari Uzbekistan yang bernama Syeikh Abdul Murad. Beliau ini adalah ulama tarekat Qadiriyah-Naqsyabandiyah yang menerima tawajjuh kedua-dua tarekat itu daripada Syeikh Ahmad Khathib Sambas. Namun, penulis tidak ingin melanjutkan pengenalan mengenai Syeikh Ahmad Khathib Sambas kerana telah penulis perkenalkan pada Utusan Malaysia, Isnin 6 Disember 2004.

Pada artikel kali ini, penulis ingin memperkenalkan ulama Sambas, Sanggau dan Sintang yang belum pernah dibicarakan orang. Di antara mereka yang menghasilkan karya, penulis mulakan dengan memperkenalkan:

Haji Khairuddin ibnu Haji Qamaruddin Sambas.
Karya-karya beliau ialah;

lIlmu ‘Aqidah dan Fiqh, diselesaikan sebagaimana tercatat,”… daripada masa hijrah Nabi kita Muhammad SAW kepada masa faqir menyuratkan risalah ini seribu dua ratus empat puluh tahun lamanya (1240H)”. Daripada maklumat ini berertilah kitab ini diselesaikan pada tahun 1240H/1824M. Tahun selesai penyalinan pula 1256 H. Kandungan membicarakan akidah Ahlis Sunnah wal Jamaah dan fiqh. Di antara kenadiran pada kandungan mengenai nasab Nabi Muhammad SAW ialah disebut secara lengkap dari Nabi Muhammad SAW sampai kepada Nabi Adam a.s., sedangkan pada kitab-kitab lain hanya menyebut nasab sampai kepada Adnan saja.

lIlmu Sharaf, diselesaikan sebagaimana tercatat, “Terkhatam kepada empat hari bulan Rabiulawal, waktu Asar, yang menyuratnya Haji Khairuddin ibnu al-Haji Qamaruddin al-Marhum, orang kampung Angus kepada tahun 1277H”. Kandungan membicarakan ilmu sharaf secara lengkap, merupakan pemberian gantungan makna kalimat-kalimat bahasa Arab ke bahasa Melayu.

lIlmu Tajwid, tanpa catatan tarikh. Kandungan membicarakan ilmu tajwid secara lengkap untuk peringkat asas.

lJadwal Hukum ‘Aqli, Hukum Syar’i dan Hukum ‘Adi, tanpa catatan tarikh. Kandungan merupakan jadual perbandingan tiga asas hukum dalam Islam iaitu hukum ‘aqli, hukum syar’i dan hukum 'adi.

lHadits dan Akhlak/ Adab, tanpa catatan tarikh. Kandungan merupakan pelajaran akhlak dalam pelbagai bidang yang dilengkapi dengan hadis Nabi SAW, dan pendapat ulama terutama imam al-Ghazali.

l‘Aqidah/ Sifat Dua Puluh, tanpa catatan tarikh. Kandungan perbahasan akidah dalam bentuk soal dan jawab dengan huraian yang lengkap dan mendalam.

Semua manuskrip-manuskrip yang tersebut (no.1 hingga 6) diperoleh di Sambas, bekas dimiliki oleh Imam Muhammad Arif, salah seorang ulama Sambas. Tidak terdapat nama pengarang tetapi penyalinnya ialah Haji Khairuddin ibnu Haji Qamaruddin Sambas. Diperoleh pada hari Khamis, 15 Jumadilakhir 1421H/14 September 2000M.

Haji Abdur Rahman Bin Marhum Haji Qamaruddin
Kampung Angus, Sambas. Karya beliau yang telah ditemui hanya sebuah, iaitu;

lTafsir Bermakna, diselesaikan sebagaimana tercatat, “Tammat kalam kepada tujuh belas hari bulan Safar tahun hijrah Nabi 1280 (17 Safar 1280H, pen:). Yang menyurat faqir Haji Abdur Rahman ibnu Marhumi Haji Qamaruddin, Kampung Angus...”. Kandungan merupakan terjemahan al-Quran mulai ayat 1 hingga akhir surah al-Baqarah. Manuskrip tersebut diperoleh di Pontianak pada 8 Syawal 1422H/22 Disember 2001M.

Penterjemah surah di atas iaitu Haji Abdur Rahman ibnu Marhum Haji Qamaruddin. Ini dapat dipastikan adalah adik-beradik dengan Haji Khairuddin ibnu al-Marhum al-Haji Qamaruddin yang juga berasal dari Kampung Angus Sambas tersebut.

Dengan dijumpai manuskrip Tafsir Bermakna tersebut adalah merupakan terjemahan al-Quran klasik bahasa Melayu yang ketiga terawal berdasarkan tarikh yang telah diketahui. Dua yang terdahulu daripada ini ialah Tafsir al-Baidhawi oleh Syeikh Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri dan Tafsir Jamal oleh Syeikh Maksum bin Jamaluddin al-Fathani.

Terjemahan surah al-Baqarah tersebut pula oleh Haji Abdur Rahman ibnu Marhum Haji Qamaruddin Kampung Angus, Sambas yang dibicarakan ini. Pada manuskrip halaman depan tercatat, “Haza waqaf Pangeran Bendahara balu isterinya di Kerinci nazhir pada Haji Ismail ibnu Rajab Samsu al-Marhum sanah al-wau 1285”.

Haji Muhammad Yasin Bin Al-Haji Muhammad Sa'ad Sambas
Ulama Sambas yang hidup sezaman dengan ulama-ulama Sambas yang tersebut di atas yang juga perlu dicatatkan ialah Haji Muhammad Yasin ibnu al-Haji Muhammad Sa’ad. Karya beliau yang telah ditemui ada dua judul, iaitu;

lIlmu Tajwid, diselesaikan di Mekah, waktu Dhuha, hari Sabtu, pada 20 Syawal 1285H. Kandungan membicarakan ilmu tajwid al-Quran. Pada bahagian awal ditulis dalam bahasa Arab yang diberi gantungan makna dalam bahasa Melayu. Bahagian kedua semuanya menggunakan bahasa Melayu. Manuskrip diperoleh di Pontianak, Kalimantan Barat. Ia pernah dimiliki oleh salah seorang keturunan Kerabat Diraja Kerajaan Pontianak. Tarikh perolehan pada hari Jumaat, 11 Rabiulawal 1423H/24 Mei 2002M.

lSyair Ushul, diselesaikan tahun 1305 H. Kandungan membicarakan akidah dalam bentuk puisi/syair. Salinan manuskrip dilakukan oleh cucu pengarang bernama Ahmad Daud. Tarikh salinan dinyatakan, “Telah selesai daripada menulis ini surat pada lima belas hari bulan, waktu Zuhur, Syaaban pada 1329 (15 Sya’ban 1329H), hamba al-faqir Ahmad Daud menyalin surat nenda Al-Muhammad Yasin ibnu Al-Haji Muhammad Sa’ad...”.

Seri Paduka Sultan Muhammad Shafiyuddin.
Sebagaimana sultan-sultan atau raja-raja di Kerajaan Pontianak, Kerajaan Mempawah, dan lain-lain, yang mereka menghasilkan karangan, demikian juga dengan Sultan Sambas, Seri Paduka Sultan Muhammad Shafiyuddin, beliau merupakan murid kepada Syeikh Daud Bin Abdullah Al-Fathani.

Beliau telah menghasilkan karya berjudul Silsilah As-Sulthan Muhammad Shafiyuddin /Almarhum Sultan Sulaiman Raja Sambas Yang Pertama, diselesaikan malam Jumaat 17 Ramadan 1321 Hijrah / 4 Disember 1903 Masehi. Kandungan membicarakan asal-usul Sultan Muhammad Shafiyuddin I, Sultan Sambas yang pertama. Iaitu berasal dari Brunei, dan seterusnya berasal dari Johor. Mulai dari beliau terus diceritakan keturunannya, hinggalah Sultan Muhammad Shafiyuddin II, itulah penyusun karya di atas. Manuskrip di peroleh di Pontianak pada 6 Syawal 1422H/ 20 Disember 2001M di persekitaran Keraton Qadiriyah (Istana Kerajaan Pontianak).

Ulama Sanggau dan pengkaryaan
Sanggau, pada zaman dulu juga mempunyai kerajaan sendiri dan sekarang adalah sebuah Kabupaten Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat. Tidak banyak diketahui mengenai ulama yang berasal dari Kerajaan Sanggau ini, namun begitu seorang tokoh bernama Haji Abbas bin Ahmad bin Hamzah as-Sanggau Maul Kapuas, iaitu seorang Penghulu Agama di Sanggau, menghasilkan sebuah karya berjudul Fat-hul Qulub, yang diselesaikan pada sepertiga malam Jumaat, 29 Jumadilakhir 1328H.

Kandungan membicarakan tentang tasawuf, akhlak, doa dan ungkapan syair dalam bahasa Melayu. Selain itu, sebagai tambahan membicarakan takwim haribulan dan perjalanan bintang dua belas untuk mengetahui ketika yang baik dan buruk. Mengenai ini dapat digunakan untuk permulaan perjalanan (pengembaraan), waktu yang baik dan kurang baik ketika mendirikan rumah dan lain-lain.

Cetakan pertama, huruf batu atau litografi oleh Mathba’ah Al-Qadimah Tuan Haji Muhammad Sa’id bin Haji Arsyad, Arab Street, No.82, Singapura, pada 20 Syaaban 1328H. Diperoleh hanya sebuah naskhah di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau yang asalnya daripada bekas milik Raja Haji Abdullah Hakim Riau. Beliau pula memperoleh melalui Raja Muhammad bin Raja Muhammad Shalih pada 11 Rabiulawal 1420H/25 Jun 1999M.

Dimaksudkan dengan perkataan as-Sanggau Maul Kapuas ialah suatu tempat di Sanggau yang terletak di tepi Sungai Kapuas.

Antara yang berasal dari Sanggau dari daerah Sekadau pula ialah Abang Bujang Ibnu Sekadau. Beliau telah menulis kitab berjudul, Muqaddimatul Mubtadin, diselesaikan tahun 1328H. Kandungan membicarakan ilmu akidah Ahlis Sunnah wal Jamaah. Manuskrip judul di atas diperoleh di Pontianak pada 8 Syawal 1422H/22 Disember 2001M. Pada halaman depan tercatat, “Ali-milk faqir haqir ilallah Ta’ala al-Haji 'Abdur Rahim Banjar mustautin fi balad Sekadau....”.

Ulama Sintang dan pengkaryaan
Sintang juga sebagaimana Sanggau, pada zaman dulu mempunyai kerajaan sendiri dan sekarang adalah sebuah Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang. Mengenainya juga tidak banyak diketahui berkenaan ulama yang berasal dari Kerajaan Sintang ini.

Pun begitu, terdapat seorang tokoh yang berasal dari Sintang bernama Abang Jarman Sintang menghasilkan karya berjudul, Silsilah Kerajaan Sintang dan Asal Usul Pendiri Kerajaan Sintang, yang diselesaikan bulan Rabiulakhir 1289 H. Kandungan menceritakan salasilah dan asal usul Kerajaan Sintang, iaitu seorang yang bernama Uji Melayu yang berasal dari Melaka dan berkahwin dengan suku Dayak. Manuskrip judul di atas diperoleh di Sintang, Kalimantan Barat bekas dimiliki oleh salah seorang keturunan Kerabat Diraja Kerajaan Sintang. Tarikh perolehan pada Sabtu, 12 Rabiulawal 1423H/ 25 Mei 2002M.

sumber

Wednesday, October 7, 2009

Puisi Harapan Syeikh Ahmad Fathani

PENULIS masih lagi membicarakan puisi-puisi Sheikh Ahmad al-Fathani yang ditujukan kepada Sultan Terengganu, iaitu Sultan Zainal Abidin III. Maka ia diteruskan pula mengenai puisi-puisi pujian khusus untuk Sultan Terengganu, pengharapan Sheikh Ahmad al-Fathani kepada Sultan Terengganu untuk umat Islam dan Melayu, dan pengharapan kepada cendekiawan.

Pujian untuk Sultan Terengganu

Puisi pada bahagian ini merupakan pujian khusus untuk Sultan Terengganu, kerana ia mengandungi unsur sejarah dan asal-usul Sultan Terengganu. Ada tiga bait yang perlu dibicarakan di sini iaitu pada bait yang ke-18, 19 dan 20.

Terjemahannya adalah berikut:

“Baginda adalah orang yang mulia,

bahkan kemuliaan itu,

warisan daripada datuk neneknya

keturunan mulia

dari dahulu sampai sekarang

Memang raja putera raja

Keturunan yang mempunyai rantai kemuliaan

yang tiada pernah putusnya

Keturunan Saiyidina ‘Ali

Saiyid anak Saiyid

Keturunan yang tak melahirkan,

kecuali hanya kemuliaan.”

Syarah

Pada bait yang ke-18 dan 19, Sheikh Ahmad al-Fathani menyatakan bahawa baginda Sultan Terengganu adalah seorang raja yang mulia yang diwarisi daripada datuk neneknya. Yang diriwayatkan oleh Sheikh Ahmad al-Fathani ini adalah benar, bagaimanapun salasilah yang telah ditemui masih dalam keadaan yang berbeza-beza.

Yang disebut oleh Sheikh Ahmad al-Fathani pada bait di atas relevan dengan tulisan Haji Muhammad Salleh bin Haji Awang (MISBAHA) dalam bukunya Mengkaji Sejarah Terengganu, jilid ke-2, beliau menulis, “...maka Tun Zainal ‘Abidin Paduka Maharaja ialah Sultan yang pertama dilantik bagi negeri Terengganu, keturunan beliaulah Duli-Duli Yang Maha Mulia Sultan-Sultan Terengganu memerintah hingga ke hari ini bagi negeri Terengganu dan jajahan takluknya. Yang demikian jadinya keturunan Sultan Zainal Abidin itu Kerabat-Kerabat Diraja Terengganu kiranya disusuli sehingga kepada Bendahara Melaka yang pertama Tun Perpatih Besar (bapa saudara Sultan Muhammad Syah) sudah turun- temurun dari semenjak kurun Masihi yang keempat belas lagi. Sultan Zainal Abidin ini adalah seorang daripada putera Bendahara Paduka Raja Abdul Majid Bendahara Padang Saujana, Bendahara Johor yang kesembilan belas, lahir di Johor kira-kira pada tahun 1089 Hijrah...”.

Tulisan MISBAHA berbeza dengan sebuah salasilah yang diusahakan oleh Raja Haji Abdullah dan kawan-kawan, yang berasal dari Riau, diriwayatkan bahawa nama asal Sultan Terengganu yang pertama itu ialah Raja Ali, Mangku Bumi di Kerajaan Inderagiri tahun 1715 M - 1735 M digelar Zainal Abidin.

Dinyatakan pada salasilah bahawa ayahnya ialah Sultan Inderagiri yang kelima, bernama Sultan Jalaluddin Sulaiman Syah yang memerintah tahun 1658 M - 1669 M. Sultan Jalaluddin Sulaiman Syah adalah putera Sultan Jamaluddin Keramat Syah yang memerintah tahun 1599 M - 1658 M. Sultan Jamaluddin Keramat Syah putera Raja Ahmad digelar sebagai Sultan Muhammad Syah yang memerintah tahun 1557 M - 1599 M.

Dalam salasilah yang lain pula ada yang meriwayatkan sebagai berikut:

lTun Seri Lanang, iaitu Bendahara Paduka Raja Johor (1580-1615 M)

lPuteranya Tun Mat Ali, juga Bendahara Paduka Raja Johor

lPuteranya Tun Habib Abdul Majid, juga Bendahara Paduka Raja Johor (1688-1697 M)

lPuteranya Tun Zainal Abidin Paduka Raja kemudian bernama Sultan Zainal Abidin I

lSultan Terengganu yang pertama, 1725-1733 M

lPuteranya Tun Dalam, iaitu Sultan Mansur Syah I, Sultan Terengganu yang kedua, 1733-1093M

lPuteranya Sultan Zainal ‘Abidin II, Sultan Tereng-ganu yang ketiga, 1793-1808 M

lPuteranya Sultan Ahmad Syah I, Sultan Terengganu yang keempat, 1808-1830M

lPuteranya Sultan Daud, Sultan Terengganu yang keenam, yang memerintah hanya setahun sahaja, iaitu pada tahun 1831 M

lPuteranya Tengku Mahmud, Yang Dipertuan Muda Terengganu.

lPuteranya Sultan Ahmad Syah II, Sultan Terengganu yang kesepuluh, 1876 M -1881M.

lSultan Zainal Abidin III, Sultan Terengganu yang kesebelas, 1881 M - 1919 M.

lSultan Zainal Abidin III inilah yang dimaksudkan oleh Syeikh Ahmad al-Fathani dalam puisi beliau itu.

Dalam salasilah di atas didapati bahawa Sultan Zainal Abidin I adalah putera Tun Habib Abdul Majid. Tun Habib Abdul Majid pula adalah putera Tun Mat ‘Ali, Bendahara Paduka Raja Johor, salasilah ini ternyata berbeza dengan satu salasilah lain yang menyebut Tun Habib Abdul Majid adalah putera Maharaja Sri Di Raja.

Maharaja Sri Di Raja pula adalah putera Saiyid Zainal Abidin atau Tun Dagang bin Saiyid Abdullah al-Aidrus. Dari salasilah inilah yang bersambung terus hingga ke atas sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kemungkinan dari salasilah inilah Syeikh Ahmad al-Fathani berpendapat bahawa Sultan Zainal Abidin III adalah “Keturunan Saiyidina Ali ...”, pada bait yang ke-20. Yang dimaksudkan ialah Saidina Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi Muhammad SAW, saudara sepupunya, anak angkatnya dan sekaligus adalah menantu Nabi Muhammad SAW.

Hasil daripada perkahwinan Saiyidina Ali dengan Saidatina Fathimah itu, maka lahirlah keturunan “Saiyid” di seluruh dunia termasuk dunia Melayu. Seterusnya Sheikh Ahmad al-Fathani menyebut, “Keturunan yang tak menzahirkan, kecuali hanya kemuliaan.”

Penghargaan kepada umat Islam dan Melayu

Bahagian seterusnya pula merupakan pengharapan Sheikh Ahmad al-Fathani kepada Sultan Terengganu untuk umat Islam dan Melayu. Puisi tersebut ternyata beliau tujukan kepada Sultan Terengganu, tetapi dalam Hadiqatul Azhar yang beliau tulis dalam bahasa Melayu adalah lebih luas lagi, iaitu ditujukan kepada Sultan-Sultan dan Raja-Raja Melayu di seluruh dunia Melayu.

Terjemahan puisi tersebut adalah berikut:

“Aku berharap,

semoga bangsa Melayu dapat maju

dengan pimpinannya

Dan dapat mencapai kemuncak peradaban

dan kesejahteraan.

Aku berharap,

semoga baginda berkenan menyebarkan ilmu,

ma‘rifah dan petunjuk

Lalu baginda menjadi kebanggaan

dan rakyat mendapat kejayaan.”

Syarah

Puisi pada bait yang ke-22 di atas adalah sangat identik dengan dua pucuk suratnya kepada Sultan Zainal Abidin III, dan sepucuk kepada Nik Mahmud bin Ismail Kelantan sewaktu Nik Mahmud itu beliau hantar belajar ke Mesir. Kandungan penting surat-surat tersebut adalah seperti berikut:

l Surat Kepada Sultan Abidin III, 13 Muharam 1323 H, “Serta dilanjutkan zaman Duli Tuanku serta zuriat Tuanku di dalam hening kerajaan yang tiada mencampuri akan dia kadr dan menyakiti oleh ajanib. Dan dilimpahi dengan nikmat dan rahmat, dan kekayaan yang ada padanya berkat yang memberi manfaat bagi agama Islam. Dan terangkat dengan dia oleh sebutan jenis Melayu.”

l Surat Kepada Sultan Zainal Abidin III, tanpa kenyataan tarikh, “Khusus minta lanjutkan umur Tuanku dan ‘iyal Tuanku Yang Maha Mulia di dalam berkekalan keridhaan Allah dan shafa’ kerajaan serta bertambah-tambah ketinggian dan luas daerah at-tamaddun bagi ummah al-Malayuwiyah dengan himmah dan tuah Tuanku yang ‘alaih. Yang mendapatkan kuat yang disuruh dengan dia di dalam ayat al-Quraniyah. Maka mendapat kita dengan demikian itu as-sa‘adah al-abadiyah.”

l Surat Kepada Nik Mahmud, lembaran 433, tanpa tarikh, “Supaya terangkat dengan demikian itu oleh nama jenis Melayu. Berat dan terhebat dengan dia oleh kerajaannya pada segala hati ajanib. Dan tertamadun dengan dia oleh siasah mereka itu sebagai tamadun yang muafakat dengan syarak.”

Sambungan seterusnya kalimat puisi pada bait yang ke-22 yang ditulis dalam bahasa Arab, dan terjemahan adalah berikut:

“Dan dapat mencapai kemuncak peradaban dan kesejahteraan”, kalimat ini pula sama tujuannya dengan kalimat beliau, “serta bertambah-tambah ketinggian dan luas dairah at-tamadun bagi ummah al-Malayuwiyah” (surat nombor 2). Dan sama tujuannya pula dengan kalimat beliau. “Dan tertamadun dengan dia oleh siasah mereka itu sebagai tamaddun yang muafakat dengan syarak” (surat nombor 3).

Puisi pada bait yang ke-25 dan ke-26 adalah penting untuk ditafsirkan. Namun di sini penulis mulai dari bait yang ke-24, terjemahannya adalah berikut:

“Dan yang lebih besar lagi,

aku berharap,

semoga baginda berkenan menyuruh ulama

dan cendekiawan yang memahami petunjuk

Agar mereka dapat

membukukan bahasa Melayu

Kerana aku bimbang ia akan hilang

atau dirusak oleh perubahan

yang berlaku dari masa ke masa

Begitu pula hendaklah mereka itu

mengarang Sejarah Melayu

yang meliputi segala perihal Melayu

Kalau tidak, mereka nanti akan hilang,

dalam lipatan sejarah.”

Syarah

Mengenai bahasa Melayu seperti yang tertera pada bait yang ke-24 dan ke-25 di atas, terdapat sebuah tulisan Sheikh Ahmad al-Fathani yang sama maksudnya, dengan puisi tersebut, iaitu: “Dan tercita-cita di dalam hati hamba, adalah setengah daripada orang yang petah-petah daripada ahli Melayu ia mentaklif pada mensabitkan lughat Melayu supaya ia terpelihara dari tahrif dan tabdil dengan sebab berlamaan masa dan dengan sebab bercampur dengan beberapa bahasa yang lain. Dan bahawa ia menterjemah kepada bahasa Melayu akan setengah-setengah daripada lughat Arab supaya mudah bagi tiap-tiap thalib oleh kehendaknya.

Huraian Sheikh Ahmad al-Fathani tentang bahasa Melayu, kata beliau, “Bermula kalimah lughat itu, ertinya: bahasa. Dan iaitu beberapa suara yang mengibarat dengan dia oleh tiap-tiap kaum daripada kehendak mereka itu.... Adapun takrif ilmu lughat, maka iaitu ilmu yang dibicarakan padanya akan tiap-tiap daripada segala lafaz yang dihantarkan daripada pihak menunjuknya atas segala maknanya dengan muthabaqah (berlapis-lapis)"

“Dan adalah ilmu lughat ini telah mengamat-amati dengan dia oleh bangsa yang besar-besar lain daripada bangsa Melayu kita. Istimewa orang Arab, maka mereka itulah terlebih terdahulu pada mentadwinkan dia dan mendhabithkan dia. Dan awal kitab yang dihantarkan pada lughat mereka itu, “Kitabul ‘Ain” bagi Khalil. Yang dialah awal mereka yang mentadwinkan ilmu ‘Arudh.

Kemudian maka menghantarlah mereka itu padanya akan beberapa banyak kitab yang besar-besar seperti Qamus dan Lisanul ‘Arab. Dan kemudian daripada demikian itu dengan masa yang lama maka meniru akan mereka itu oleh Peransis (Perancis) dan Inkeliz (Inggeris), dan lainnya daripada umat Nashara. Maka mentadwin mereka itu akan lughat mereka itu pada beberapa kutub (kitab-kitab). Dan menterjemah mereka itu akan lughat Arab kepada lughat mereka itu. Dan berbimbang mereka itu dengan mengajar dan berlajar mereka itu akan dia. Dan [mengambil] manfaat beberapa daulat mereka itu pada demikian itu akan beberapa banyak harta. Dan memuji mereka itu akan ‘ulama’ Arab pada demikian itu, dan mencerca mereka itu akan ‘ulama’ Yahudi. Berkata mereka itu, “Betapalah Yahudi yang adalah mereka itu dahulu daripada masa Masihi dengan beberapa ribu tahun tiada terlintas pada hati seseorang mereka itu bahawa mengarangkan pada mendhabitkan lughat mereka itu hingga masuk ia kepada berubah-ubah melainkan kemudian daripada ditadwinkan bahasa Arab dengan beberapa masa yang lain.” (Hadiqatul Azhar, 1321: 187-188).

Ketokohan

Ketokohan Sheikh Ahmad al-Fathani dalam bahasa Melayu sangat menyerlah apabila kita kaji dengan teliti beberapa tulisan beliau dalam Hadiqatul Azhar.

Begitu juga tulisannya dalam Al-Fatawal Fathaniyah, yang membuat perbandingan antara bahasa Arab, bahasa Kemboja dan bahasa Melayu termasuk bahasa-bahasa suku kaumnya.

Dari karya beliau Al-Fatawal Fathaniyah juga dapat kita hubungkaitkan dengan perkataan beliau, “Supaya ia terpelihara daripada tahrif (perubahan) dan tabdil (bertukar)”. Selengkapnya telah dibicarakan dalam buku Sheikh Ahmad Al-Fathani, Pemikir Agung Melayu dan Islam, jilid 1, halaman 150 - 162.

Dalam beberapa karyanya yang ditulis dalam bahasa Arab, Sheikh Ahmad al-Fathani berpendapat bahawa “Bahasa Melayu adalah bahasa yang paling fasih diucapkan sesudah bahasa yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW, iaitu bahasa Arab”.

Dalam karyanya berjudul Tashilu Nailil Amani dalam bahasa Arab, Sheikh Ahmad al-Fathani membandingkan bahasa Melayu dengan bahasa-bahasa yang digunakan oleh suku kaum yang berada di dunia Melayu.

Beliau berpendapat, “Bahasa Melayu adalah bahasa yang paling ringan dan mudah daripada bahasa-bahasa penduduk wilayah itu. Kerana itulah kebanyakan orang Hijaz /Arab menggunakan bahasa Melayu dalam pergaulan dengan bangsa-bangsa di wilayah-wilayah tersebut yang berlainan bahasa dengan bahasa Melayu …”

Penghargaan kepada cendekiawan

Kemudian pada bait yang ke-26, dengan jelas Sheikh Ahmad al-Fathani menyatakan bahawa penulisan Sejarah Melayu sama pentingnya dengan mendokumentasikan bahasa Melayu.

Pengharapan Sheikh Ahmad al-Fathani mengenai pendokumentasian Bahasa Melayu dan Sejarah Melayu bukan hanya untuk Sultan Zainal Abidin III saja, tetapi juga ditujukan kepada golongan cendekiawan Melayu setiap zaman. Ini berdasarkan pengertian dari bait yang berikutnya atau bait yang ke-27, 28 dan 29, iaitu:

“Wahai segala cerdik pandai !

Hidupkan sejarah bangsamu

Dengan itu, kamu

akan disebut dalam sejarah

dan namamu

akan harum sepanjang masa

Dalam menulis sejarah

hendaknya diambil perhatian !

Menampilkan kebaikan raja-raja Melayu.

supaya sebutan baik dapat dikekalkan

Dengan itu, kamu

akan menjadi bangga

dan bernilai di mata lain bangsa

Kerana kamu,

telah dipimpin oleh raja yang bijak, berilmu dan berwibawa.”

Syarah

Mesej puisi di atas ada persamaannya dengan tulisan Syeikh Ahmad al-Fathani yang terdapat dalam Hadiqatul Azhar, yang ditulis dalam bahasa Melayu.

Oleh itu diturunkan beberapa bait sebagai contoh, seperti kata beliau, “Serta dapat pula bagi hadhrat segala raja-raja [Melayu] itu, jikalau diperbuatkan demikian itu, [akan] keredaan daripada Allah SWT dan Rasul-Nya yang mulia. Dan jadilah mereka itu terladang dan ikutan bagi segala mereka yang kemudian daripada mereka itu.

Maka masuk mereka itu di dalam mereka yang diimtinan [oleh] Allah dengan mereka itu seperti firman Allah........ (surah as-Sajadah, ayat 24). Ertinya: Dan kami jadikan mereka itu segala yang menunjuk mereka itu dengan pekerjaan kami. “Dan dapat pula bagi mereka itu pahala yang amat besar ganda berganda kerana pahala tiap-tiap mereka yang dapat manfaat dengan segala perbuatan itu, dan pahala tiap-tiap mereka yang mempunyai kekuasaan yang menirukan perbuatan itu, terbahagi ia dengan mereka itu selama-lamanya.”

sumber

Asahan Turut Lahirkan Ulama


"Ibnu Hasyim:
Catatan Perjalanan

KINI saya berada di Tanjung Balai di tepi Sungai Asahan (bukan Tanjung Balai Karimun yang berada di daerah Riau). Kabupaten Asahan adalah sebuah kabupaten yang terletak di Sumatra Utara, Indonesia. Kabupaten ini ber'ibukota'kan Kisaran dan mempunyai wilayah seluas 4,581 km². Penduduknya berjumlah 935,233 jiwa (banci tahun 2000). Asahan juga merupakan Kabupaten pertama di Indonesia yang membentuk lembaga pengawas pelayanan umum bernama Ombudsman Daerah Asahan, melalui SK Bupati Asahan Nombor: No. 419-Huk/Tahun 2004, 20 Oktober 2004.Menurut sejarah, Kerajaan Asahan bermula, ketika Sultan Aceh, Iskandar Muda melakukan perjalanan ke Johor dan Malaka pada tahun 1612 M. Dalam perjalanan tersebut, rombongan raja ini beristirahat di sebuah kawasan, di hulu sebuah sungai yang kemudian dinamakan Asahan. Selesai beristirahat di hulu sungai ini, kemudian perjalanan dilanjutkan ke sebuah daerah yang berbentuk tanjung, iaitu daerah pertemuan antara Sungai Asahan dengan Sungai Silau. Di tanjung tersebut, Sultan Iskandar bertemu dengan Raja Simargolang.

Sebagai tempat menghadap kepada raja, di daerah tersebut kemudian dibangun sebuah pelataran (pelantar) atau balai. Daerah ini kemudiannya menjadi perkampungan dengan nama Tanjung Balai. Kerana letaknya yang strategik di lintasan jalur perdagangan antara Aceh dan Melaka, maka Tanjung Balai kemudian berkembang pesat. Dari pertemuan Sultan Iskandar Muda dengan Raja Simargolang di atas, hubungan mereka kemudian bertambah erat dengan perkawinan Sultan Iskandar Muda dengan salah seorang putri Raja Simargolang.

Dari perkawinan tersebut, kemudian lahir seorang putra bernama Abdul Jalil. Kelak, Abdul Jalil inilah yang menjadi Sultan Asahan pertama pada tahun 1630 M. Dalam perjalanan, kerana adanya ikatan kerabat dengan Aceh, maka kerajaan ini menjadi daerah bawahan Aceh hingga awal abad ke-19 M. Pada 12 September 1865 M, Asahan ditaklukkan oleh kolonial Belanda. Ketika Indonesia merdeka, Asahan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (RI) pada tahun 1946 M.

Selain dengan Aceh, hubungan Kesultanan Asahan dengan Kerajaan Batak juga terjalin dengan mesra. Bahkan, Sisingamangaraja XII, Raja Batak itu pernah berinisiatif untuk meminang putri Sultan Asahan. Pinangan tersebut disetujui oleh Sultan Asahan, kerana mereka yakin Sisingamangaraja telah memenuhi syarat untuk melakukan ijab kabul, yakni berkahwin secara Islam dengan memeluk agama Islam. Namun pernikahan tersebut batal akibat masuknya Belanda, ke daerah tersebut.

Sepanjang masa berdirinya, di Kerajaan Asahan telah berkuasa sebelas orang raja. Antara silsilahnya ialah...

(i) Sri Paduka Raja Abdul Jalil I bin Almarhum Sultan Iskandar Muda Johan Berdaulat (1630-16.. M).
(ii) Sri Paduka Raja Said Shah bin Almarhum Raja Abdul Jalil (16..-17..M)
(iii) Sri Paduka Raja Muhammad Mahrum Shah ibni al-Marhum Raja Said Shah (17..-1760 M)
(iv) Sri Paduka Raja ‘Abdu‘l Jalil Shah II ibni al-Marhum Raja Muhammad Mahrum Shah (1760-1765 M)
(v) Sri Paduka Raja Deva Shah ibni al-Marhum ‘Abdu‘l Jalil [al-Marhum Mangkat di Pasir Putih) 1765-1805 M)
(vi) Sri Paduka Raja Said Musa Shah ibni al-Marhum Raja Deva Shah [al-Marhum Mangkat di-Rantau Panjang] (1805-1808 M)
(vii) Sri Paduka Raja Muhammad ‘Ali Shah ibni al-Marhum Raja Deva Shah 1808-1813 M
(viii) Sri Paduka Tuanku Sultan Muhammad Husain Rahmad Shah I ibni al-Marhum Sultan Muhammad ‘Ali Shah [al-Marhum Kampung Masjid] 1813-1859 M)
(ix) Sri Paduka Tuanku Sultan Ahmad Shah ibni al-Marhum Sultan Muhammad Husain Rahmad Shah 1859-1888 M
(x) Sri Paduka Tuanku Al-Haji Abdullah Nikmatullah Shah ibni al-Marhum Raja Muhammad Ishak, Raja Kualuh dan Leidong, juga Yang di-Pertuan Muda di Asahan. Ia ditunjuk oleh Belanda setelah saudaranya, Sultan Ahmad Shah diturunkan secara paksa (1865-1867 M)
(xi) Sri Paduka Tuanku Sultan Muhammad Husain Rahmad Shah II ibni al-Marhum Tengku Muhammad ‘Adil (1888-1915 M)
(xii) Sri Paduka Tuanku Sultan Sha‘ibun ‘Abdu‘l Jalil Rahmad Shah III ibnu al-Marhum Sultan Muhammad Husain (1915-1980 M)

Terdapat, 4 wilayah Kerajaan Asahan mencakup daerah yang sekarang menjadi Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Struktur pemerintahannya... Asahan adalah kerajaan kecil yang menjadi bawahan Aceh, maka secara otomatik, struktur kekuasaan tertinggi berada di tangan Sultan Aceh. Di daerah Asahan sendiri, terlepas dari relasinya dengan Aceh, kekuasaan tertinggi berada di tangan sultan, yang bergelar Yang Dipertuan Besar/Sri Paduka Raja.

Jabatan yang lebih rendah adalah Yang Dipertuan Muda. Untuk daerah Batubara dan kawasan yang lebih kecil, pemerintahan dijalankan oleh para Datuk. Ketika Asahan ditaklukkan oleh Belanda pada 12 September 1865, terjadi perubahan struktur kekuasaan, dengan Belanda sebagai penguasa tertinggi. Wakil tertinggi Belanda yang berada di Asahan adalah Kontroler diperkuat dengan Gouverments Besluit pada 30 September 1867 nombor 2, tentang pembentukan Afdeling Asahan yang berkedudukan di Tanjung Balai.

Berdasarkan keputusan itu juga, Asahan dibagi mejadi tiga wilayah pemerintahan, iaitu, Onder Afdeling Batubara, Onder Afdeling Asahan dan Onder Afdeling Labuhan Batu. Walaupun Belanda memegang kekuaasan tertinggi dan membagi Asahan menjadi tiga pemerintahan, namun, pemerintahan para Datuk di wilayah Batubara tetap diakui Belanda. Hanya saja, kekuasaannya telah jauh berkurang, tidak seperti sebelumnya.

Secara khusus Belanda juga membagi wilayah kekuasaan Sultan dan para Datuk. Untuk wilayah pemerintahan kesultanan, Belanda membaginya menjad distrik dan onder distrik, yaitu, Distrik Tanjung Balai dan Onder Distrik Sungai Kepayang, Distrik Kisaran dan Distrik Bandar Pulau dan Onder Distrik Bandar Pasir Mandoge. Sedangkan wilayah pemerintahan para Datuk di Batubara dibagi menjadi wilayah Self Bestuur, iaitu Self Bestuur Indrapura, Self Bestuur Lima Puluh, Self Bestuur Pesisir dan Self Bestuur Suku Dua (Bogak dan Lima Laras).

Ketika Belanda menyerah pada Jepun, maka Asahan secara automatik berada di bawah kekuasaan Jepun. Saat itu, Jepun yang dipimpin oleh T. Jamada mengganti struktur pemerintahan di Asahan menjadi Bunsyu dan bawahannya *****u Bunsyu. Daerah *****u Bunsyu adalah Batubara, sementara yang lebih kecil diubah menjadi distrik. Distrik-dsitrik tersebut adalah: Tanjung Balai, Kisaran, Bandar Pulau, Pulau Rakyat dan Sei Kepayang.

Pemerintahan Fasisme Jepun berakhir pada pada 14 Ogos 1945 dan 17 Ogos 1945, kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan. Sesuai dengan perkembangan Ketatanegaraan RI, maka berdasarkan UU Nombor 1 Tahun 1945, Komite Nasional Indonesia wilayah Asahan dibentuk pada bulan September 1945. Pada masa itu pemerintahan yang dipegang oleh Jepun sudah tidak ada lagi, tapi pemerintahan Kesultanan dan pemerintahan *****u Bunsyu di Batubara masih tetap ada.

Pada 15 Mac 1946, berlaku struktur pemerintahan RI di Asahan dan wilayah Asahan dipimpin oleh Abdullah Eteng sebagai Kepala Wilayah dan Sori Harahap sebagai Wakil Kepala Wilayah, sedangkan Asahan dibagi atas 5 (lima) kewedanaan, yaitu Kewedanaan Tanjung Balai, Kewedanaan Kisaran, Kewedanaan Batubara Utara, Kewedanaan Batubara Selatan dan Kewedanaan Bandar Pulau.

Pada Konferensi Pamong Praja se-Keresidenan Sumatera Timur pada bulan Jun 1946 diadakan penyempurnaan struktur pemerintahan, iaitu Sebutan Wilayah Asahan diganti dengan Kabupaten Asahan, sebutan Kepala Wilayah diganti dengan Bupati, sebutan Wakil Kepala Wilayah diganti dengan Patih, dan Kabupaten Asahan dibagi menjadi 15 wilayah kecamatan. Akhirnya, maka pada 20 Mei 1968, melalui PP Nombor 19 Tahun 1980, ibukota Kabupaten Asahan dipindahkan dari Kota Tanjung Balai ke Kota Kisaran.

Jika dilihat dari kehidupan sosial budaya, sebagai kesultanan yang berada dalam pengaruh kebuadayaan Islam, maka di Asahan juga berkembang kehidupan keagamaan yang cukup baik. Bahkan, ada seorang ulama terkenal yang lahir dari Asahan, iaitu Syeikh Abdul Hamid. Ia lahir tahun 1880 M (1298 H), dan wafat pada 18 Februari 1951 (10 Rabiul Awal 1370 H). Datuk, nenek dan ayahnya berasal dari Talu, Minangkabau.

Syekh Abdul hamid belajar agama di Mekkah, kerana itu, ia sangat disegani oleh para ulama zaman itu. Dalam perkembangannya, murid-murid Syekh Abdul Hamid inilah yang kelak mendirikan organisasi Jamiyyatul Washliyyah. Sebuah organisasi yang berbasis pada aliran sunni dan mashab Syafii. Dalam banyak hal, organisasi ini memiliki persamaan dengan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) yang didirikan oleh para ulama Minangkabau.

Adanya banyak persamaan ini, kerana memang para ulama tersebut saling bersahabat baik sejak mereka menuntut ilmu di Mekkah. Pandangan para tokoh agama ini sangat berbeda dengan paham reformis yang dibawa oleh para ulama muda Minangkabau, seperti Dr. Haji Abdul Karim Amrullah, ayah Prof Dr HAMKA. Oleh sebab itu, sering terjadi polemik di antara para pengikut kedua faham yang agak berbeda ini.

Di paruh pertama abad ke-20, sekitar tahun 1916, di Asahan telah berdiri sebuah sekolah yang disebut Madrasah Ulumul Arabiyyah. Sebagai direktur pertama, ditunjuk Syekh Abdul Hamid. Dalam perjalanannya, madrasah Ulumul Arabiyah ini kemudian berkembang menjadi salah satu pusat pendidikan Islam yang penting di Asahan. Bahkan termasuk di antara madrasah yang terkenal di Sumatera Utara, sebanding dengan Madrasah Islam Stabat, Langkat, Madrasah Islam Binjai dan Madrasah al-Hasaniyah Medan.

Di antara ulama terkenal lulusan sekolah Asahan ini adalah Syeikh Muhammad Arsyad Thalib Lubis (1908-1972 M). Peninggalan tertulis warisan Kerajaan Asahan hanya berkaitan dengan buku-buku di bidang keagamaan yang dikarang oleh para ulama untuk kepentingan pengajaran.

Berikut ini beberapa buah buku yang dikarang oleh Syeikh Abdul Hamid di Asahan, iaitu:

1. Ad-Durusul Khulasiyah
2. Al-Mathalibul Jamaliyah
3. Al-Mamlakul ‘Arabiyah.
4. Nujumul Ittiba.
5. Tamyizut Taqlidi Minal Ittiba.
6. Al-Ittiba.
7. Al-Mufradat.
8. Mi‘rajun Nabi.

Kerana itu sepatutnya, Tanjung Balai mewarisi budaya cara hidup Islam yang syumul, walaupun masyarakatnya juga majmuk seperti di sebahagian daerah-daerah lain di Indonesia. Sepatutnya kegiatan-kegiatan Islam dan parti politik Islam mampu bertapak kukuh...

Sekian sebagai catatan kenangan dalam santai kali ini.Ibnu Hasyim
Medan, Indonesia.

sumber