Sunday, November 11, 2007

Kitab-kitab Para Ulama ASWJ Nusantara

No.1
Judul Dhiyaul Murid, Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani.
Terbitan: Khazanah Fathaniyah, Kuala Lumpur, 1996.
Kandungan: Membicarakan tatacara berzikir menurut Tariqat Syatariyah. Data kitab yang asal.
Sejarah perkembangan Tariqat Syatariyah di Asia Tenggara. Selainnya juga membicarakan riwayat
hidup Syeikh Abdul Mubin al-Fatani, ulama yang menyebar Islam di Pahang. Dengan lampiran
beberapa manuskrip karya Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani di antara mengenai
Imam Mahdi. 198 halaman.
Keterangan: Transliterasi kitab Dhiyaul Murid fi Bayani Kalimatit Tauhid karya
Syeikh Daud binAbdullah al-Fathani

No. 2
Judul Al-?fUrwatul Wutsqa, Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani.
Terbitan: Khazanah Fathaniyah, Kuala Lumpur, 1996.
Kandungan: Data kitab, penyelidikan biodata Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani dan
perkembangan tariqat Samaniyah di Asia Tenggara, Kandungan transliterasi
membicarakan pelbagai aspek Tariqat Samaniyah yang diajarkan oleh Syeikh
Muhammad bin Abdul Karim as- Sammani al-Madani. 248 halaman.
Keterangan: Transliterasi kitab Al-?fUrwatul Wutsqa wa Silsilatul Waliyil Atqa;
karya Syeikh Abdul Shamad al-Falimbani.

No. 3
Judul Hidayatus Salikin, Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani, jilid 1.
Terbitan: Khazanah Fathaniyah, Kuala Lumpur, 1996.
Kandungan: Pengenalan data kitab. Kandungan transliterasi menggalakkan berbagai-bagai
amalan berdasarkan Al-Quran, hadis dan pendapat para ulama.
Dilampirkan juga karya Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani yang berjudul Zahratul Murid.
189 halaman.
Keterangan: Tranliterasi kitab Hidayatus Salikin Fisuluki Maslakil Muttaqin karya
Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani,

No. 4
Judul Hidayatus Salikin Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani, jilid 2.
Terbitan: Khazanah Fathaniyah, Kuala Lumpur, 1997.
Kandungan: Membicarakan nafsu mahmudah dan madzmumah. Dilampirkan juga manuskrip
Tuhfatul Mursalah bergantung makna Melayu oleh Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani,
Lubabut Tasawuf bergantung makna Melayu oleh Syeikh Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri
dan Fat-hur Rahman oleh Syeikh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari. 271 halaman.
Keterangan: Transliterasi kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin
karya Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani.

No. 5
Judul Syeikh Abdus Shamad Palembang Tokoh Shufi dan Jihad Dunia Melayu.
Terbitan: Khazanah Fathaniyah, Kuala Lumpur, 1996.
Kandungan: Sejarah hidup Syeikh Abdus Shamad Palembang. Dibicarakan juga tentang
Syeikh Syihabuddin dan Syeikh Muhammad Azhari bin Abdullah al-Falimbani dan
pengenalan beberapa karyanya. 222 halaman.
Keterangan: Merupakan penyelidikan dan perbahasan secara ilmiyah. Merupakan
informasi terlengkap dan terkini mengenai ulama Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani.

No. 6
Judul Tafsir Puisi Syeikh Hamzah Al-Fansuri.
Terbitan: Khazanah Fathaniyah, Kuala Lumpur, 1996.
Kandungan: Merupakan transliterasi puisi karya syeikh Hamzah al-Fansuri dari
manuskrip Melayu/Jawi salinan Tuan Guru Mahmud bin Yusuf Terengganu. Pada
bahagian awal dibicarakan riqayat hidup syeikh Hamzah al-Fansuri, Syamsuddin
as-Sumatra-i dan Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri. Juga dilampirkan manuskrip
Melayu/Jawi dan sebuah karga Syeikh Nuruddin ar-Raniri judul Durarul Faraid. 201 halaman.
Keterangan: Penyelidikan dan perbahasan ilmiyah, penting untuk kajian sastera klasik Melayu.

No. 7
Judul Al-Fatawal Fathaniyah Syeikh Ahmad al-Fathani, jilid 1.
Terbitan: Khazanah Fathaniyah, Kuala Lumpur, 1996.
Kandungan: Membicarakan data penyelidikan kitab yang asal. Soal dan jawab berbagai-bagai
permasalahan agama Islam. Selain membicarakan ?eaqidah dan fiqh juga dapat dikaji jalan
pemikiran bahasa yang dibahas oleh pengarangnya. 221 halaman.
Keterangan: Tranliterasi kitab Al-Fatawal Fathaniyah karya Syeikh Ahmad bin Muhammad
Zain bin Mustafa al-Fathani. Terlampir teks asli dalam bentuk Melayu/Jawi.

No. 8
Judul Al-Fatawal Fathaniyah Syeikh Ahmad al-Fathani, jilid 2.
Terbitan: Khazanah Fathaniyah, Kuala Lumpur, Februari 1997.
Kandungan: Soal dan jawab berbagai-bagai permasalahan agama Islam, merupakan kelanjutan
dari jilid 1. Selain membicarakan fiqh juga dapat dikaji jalan pemikiran pengarang
mengenai politik, sosiologi dan lain-lainnya. 279 halaman.
Keterangan: Tranliterasi kitab Al-Fatawal Fathaniyah karya Syeikh Ahmad bin Muhammad
Zain bin Mustafa al-Fathani. Terlampir teks asli dalam bentuk Melayu/Jawi.

No. 9
JudulBadai?fuz Zuhur Segugus Bunga Nan Indah Syeikh Ahmad al-Fatani jilid 1.
Terbitan: Khazanah Fathaniyah, Kuala Lumpur, 1997.
Kandungan: Pengenalan data kitab, menanggapi pertikaian pendapat mengenai bala?f
dalam bulan Safar. Kandungan tranliterasi membicarakan berbagai-bagai jenis
amalan dan doa. Terlampir manuskrip asli dalam bentuk tulisan Melayu/Jawi. 236
halaman.
Keterangan: Merupakan transliterasi karya Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain bin
Mustafa al-Fathani yang belum pernah diterbitkan.

No. 10
Judul Badai?fuz Zuhur Segugus Bungan Nan Indah Syeikh Ahmad al-Fatani jilid 2.
Terbitan: Khazanah Fathaniyah, Kuala Lumpur, 1997.
Kandungan: Kelanjutan buku jilid 1, membicarakan berbagai-bagai jenis amalan dan
doa. Dilampirkan juga Segusus Bunga terbitan Matba?fah al-Miriyah, Makkah, 1321
H. 286 halaman.
Keterangan: Merupakan transliterasi karya Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain bin
Mustafa al-Fatani yang belum pernah diterbitkan.

No. 11
Judul Kitab Pengetahuan Bahasa Raja Ali Haji.
Terbitan: Khazanah Fathaniyah, Kuala Lumpur, 1997.
Kandungan: Dalam tulisan Latin/Rumi oleh Hj. Wan Mohd. Shaghir Abdullah
membicarakan sejarah ringkas Matba?fah Al-Ahmadiah Singapura dan Raja Haji Umar
bin Raja Al-Ahmadiah Singapura dan Raja Haji Umar bin Raja Hasan, cucu Raja Ali
Haji. Pengetahuan Bahasa oleh Raja Ali Haji masih dikekalkan dalam tulisan
Melayu/Jawi. 483 halaman.
Keterangan: Merupakan kamus bahasa Melayu yang disebut pada cetakan awal Lughat
Melayu Johor-Pahang-Riau-Lingga. Penting untuk kajian bahasa Melayu.

No. 12
Judul Koleksi Data Syeikh Abdul Qadir bin Abdur Rahman Al-Fathani.
Terbitan: Khazanah Fathaniyah, Kuala Lumpur, 1997.
Kandungan: Dalam tulisan Latin/Rumi oleh Hj. Wan Mohd. Shaghir Abdullah
memperkenalkan data kitab-kitab karangan Syeikh Abdul Qadir bin Abdur Rahman
al-Fathani, membicarakan sejarah ringkas Syeikh Abdul Qadir bin Abdur Rahman
al-Fathani. Karya-karya Syeikh Abdul Qadir bin Abdur Rahman al-Fathani yang
telah ditemui baik dalam bentuk cetakan atau pun manuskrip masih dikekalkan
dalam tulisan Melayu/Jawi, semuanya dimuat dalam koleksi ini. 524 halaman.
Keterangan: Bertujuan untuk menyelamatkan semua karangan ulama dan tokoh ini
daripada kemusnahannya. Selain itu sekaligus memperkenalkan peranan ulama silam
dunia Melayu kepada generasi sekarang dan yang akan datang.

No. 13
Judul Koleksi Data Syeikh Abdur Rahman Gudang Al-Fathani.
Terbitan: Khazanah Fathaniyah, Kuala Lumpur, 1997.
Kandungan: Dalam tulisan Latin/Rumi oleh Hj. Wan Mohd. Shaghir Abdullah
membicarakan sejarah ringkas Syeikh Abdur Rahman Gudang al-Fathani yang telah
ditemui baik dalam bentuk cetakan masih dikekalkan dalam tulisan Melayu/Jawi,
semuanya dimuat dalam koleksi ini. 220 halaman.
Keterangan: Bertujuan untuk menyelamatkan semuanya karangan ulama dan tokoh ini
daripada kemusnahannya. Selain itu sekaligus memperkenalkan peranan ulama silam
dunia Melayu kepada generasi sekarang dan yang akan datang.

No. 14
Judul Koleksi Data Raja Ali Bin Raja Muhammad/Tengku Nong: Melibatkan Aktiviti
Syarkah Ahmadi & Co. Midai dan Cawangannya Al-Ahmadiah Sengapura (Bahagian
Pertama).
Terbitan: Khazanah Fathaniyah, Kuala Lumpur, 1417 H/1997 M.
Kandungan: Dalam tulisan Latin/Rumi oleh Hj. Wan Mohd. Shaghir Abdullah
membicarakan sejarah ringkas salah satu jurusan Kerabat Diraja Riau, bermula
dari Raja Abdullah/Marhum Mursyid, Yang Dipertuan Muda Kerajaan Riau-Lingga ke
IX hingga peranan anak cucunya. Yang dipentingkan dalam koleksi ini ialah cucu
baginda bernama Raja Aii/Tengku Selat. Selanjutnya adalah kumpulan surat-surat
tulisan Melayu/Jawi juga terdapat tulisan Latin/Rumi antara Raja Ali/Tengku
Selat timbalbalik dengan pihak lainnya. Surat penyelidikan syarikat perniagaan
yang dikelolanya baik pusatnya di Pualai Midai mau pun cawangannya di Singapura.
Juga penting untuk kajian aktiviti Kerabat Johor, Selangor, Pahang, Terengganu
dan lain-lain sesudah kejatuhannya tahun 1911 M. Ukuran/Tebal: Menggunakan
ukuran lebar kerana mengikut saiz surat-surat yang paling lebar pada zamanya,
259 halaman.
Keterangan: Bertujuan untuk menyelamatkan dokumen tokoh ini daripada
kemusnahanya. Selain itu sekaligus memperkenalkan peranan tokoh dunia Melayu
kepada generasi sekarang dan yang akan datang. Koleksi ini tidak dijualbeli
kepada umum, dicetak sangat terbatas, hanya untuk pesanan perpustakaan dan
pengkaji-pengkaji tertentu saja.

No. 15
Judul Koleksi Data Pulau Tujuh Kepulauan Riau (Bahagian Pertama).
Terbitan: Khazanah Fathaniyah, Kuala Lumpur, 1417 H/1997 M.
Kandungan: Dalam tulisan Latin/Rumi oleh Hj. Wan Mohd Shaghir Abdullahy
merupakan keterangan ringkas keseluruhan kandungannya. Terdapat beberapa contoh
surat saham dan lambang/logo beberapa perusahaan bangsa Melayu dan Islam
peringkat awal seperti Natoena & Co. Sedanau tahun 1318 H/1900 M, Tarempa
Syarikat tahun 1333 H/1915 M, Ahmadi & Co. Midai 1333 H/195 M, dan lain-lain.
Peraturan Perjanjian Tarempa Sharkah tahun 1913 M. Surat-surat keputusan
Mahkamah Midai yang ditandatangani oleh Raja Haji Ahmad bin Raja Haji Umar
selaku Kepala Midai tahun 1328 H/1911 M, dan tahuhn-tahun berikutnya. Dan
lain-lain informasi/maklumat mengenai Pulau Tujuh, yang terdiri gugusan
kepulauan Jemaja, Siantan, Natuna, terdapat dalam koleksi ini. 343 halaman.
Keterangan: Bertujuan untuk menyelamatkan dokumen daripada kemusnahannya. Selain
itu sekaligus memperkenalkan peranan tokoh dunia Melayu kepada generasi sekarang
dan yang akan datang. Koleksi ini tidak dijualbeli kepada umum, dicetak sangat
terbatas, hanya untuk pesanan perpustakaan dan pengkaji-pengkaji tertentu saja.

No. 16
Judul Fatwa Binatang Hidup Dua Alam.
Terbitan: HIZBI Shah Alam, 1990.
Kandungan: Penyelidikan yang dilakukan saintifik Syeikh Ahmad al-Fathani
terhadap binatang yang hidup dalam dua jenis alam sehingga dapat untuk
menentukan hukum halal atau pun haram dimakan. Dilampirkan juga manuskrip asli
dan bahagian cetakan dalam Al-Fatawal Fathaniyah, Selain dilampirkan riwayat
hidup ringkas Syeikh Ahmad al-Fathani. 60 halaman.
Keterangan: Diubahsuai bahasa lama dengan yang digunakan sekarang dari naskhah
tulisan tangan Syeikh Ahmad al-Fathani dengan perbandingan yang termaktub dalam
Al-Fatawal Fathaniyah.

No. 17
Judul Wasiat Abrar Peringatan Akhyar Syeikh Daud al-Fatani.
Terbitan: HIZBI Shah Alam, 1990.
Kandungan: Membicarakan amalan wirid, zikir dan lain-lain yang pernah diamalkan
oleh Nabi S.A.W, para shalihin, dan lain-lain. Dengan lampiran dua buah
manuskrip judul ini yang telah ditemui. 99 halaman. Keterangan: Trnsliterasi
kitab Washayal Abrar wa Mawa?fizhul Akhyar karya Syeikh Daud bin Abdullah
al-Fathani.

No. 18
Judul Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani Ulama dan Pengarang Terulung Asia
Tenggara.
Terbitan: HIZBI Shah Alam, 1990.
Kandungan: Sejarah hidup Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani. 174 halaman.
Keterangan: Sudah habis dalam persediaan, sedang disiapkan cetakan yang kedua
dengan tambahan maklumat-maklumat dan penemuan-penemuan terbaru.

No. 19
Judul Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari Pengarang Sabilal Muhtadin.
Terbitan: Khazanah Fathaniyah, Kuala Lumpur, 1990.
Kandungan: Sejarah hidup Syeikh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari. 137
halaman.
Keterangan: Sudah habis dalam persediaan, sedang disiapkan cetakan yang kedua
dengan tambahan maklumat-maklumat dan penemuan-penemuan terbaru.

No. 20
Judul Faridatul Faraid Syeikh Ahmad al-Fathani.
Terbitan: Khazanah Fathaniyah, Kuala Lumpur, 1996.
Kandungan: Membicarakan sejarah ringkas ilmu tauhid di Asia Tenggara, gambaran
ringkas pengenalan Faridatul Faraid karya Syeikh Ahmad al-Fathani. Kandungan
transliterasi membicarakan ?eaqidah Ahlus Sunnah wal Jama?fah yang dilengkapi
dengan nota-nota yang panjang. Dengan lampiran salah sebuah edisi cetakan
Faridatul Faraid. Terlampir juga tiga judul manuskrip karya Syeikh Ahmad
al-Fatani dalam bahasa Arab, ialah Jumanatut Tauhid, Munjiyatul ?eAwam dan
Minhajus Salam. 272 halaman.
Keterangan: Edisi cetakan 1990 tidak beredar lagi. Yang diedarkan ialah Cetakan
Kedua, 1996, (Edisi Penyempurnaan) dengan judul lengkap Faridatul Faraid Syeikh
Ahmad al-Fathani ?eAqidah Ahlus Sunnah wal Jama?fah Yang Sejati

No. 21
Judul Khazanah Karya Pusaka Asia Tenggara, jilid 1.
Terbitan: Khazanah Fathaniyah, Kuala Lumpur.
1991 Kandungan: Membicarakan karya-karya Syeikh Abdur Raud bin Ali al-Fansuri
dan karya-karya para ulama lain yang sezaman dengannya. 207 halaman.
Keterangan: Membahas pelbagai ilmu Islam terutama tasawuf, aqidah dan fiqh

No. 22
Judul Khazanah Karya Pusaka Asia Tenggara, jilid 2.
Terbitan: Khazanah Fathaniyah, Kuala Lumpur, 1991.
Kandungan: Membicarakan karya-karya Syeikh Nuruddin ar-Raniri dan karya-karya
para ulama lain yang sezaman dengannya. 192 halaman. Keterangan: Membahas
pelbagai ilmu Islam terutama tasawuf, ?eaqidah dan fiqh

No. 23
Judul Mun-yatul Muishalli Syeikh Daud al-Fathani Terbitan: Cetakan pertama
Oktober, 1991, Khazanah Fathaniyah, Kuala Lumpur.
Kandungan: Pengetahuan sembahyang. 215 halaman.
Keterangan: Transliterasi kitab Mun-yatul Mushalli karya Syeikh Daud bin
Abdullah al-Fathani Cetakan Kedua 1996

No. 24
Judul Hadiqatul Azhar war Rayahin Syeikh Ahmad al-Fatani, Edisi Kajian Jilid 1.
Terbitan: Cetakan pertama Khazanah Fathaniyah, Kuala Lumpur, 1992.
Kandungan: Dalam tulisan Latin/Rumi oleh Hj. Wan Mohd. Shaghir Abdullah
membicarakan data kitab hadiqatul Azhar war Rayahin, petikan beberapa macam
pemikiran Syeikh Ahmad al-Fathani masih dikekalkan dalam tulisan Melayu/Jawi
tulisan tangan asli pengarangnya. Terkumpul di dalammya hikayat para Wali Allah
dan ulama. 213 halaman.
Keterangan: Sudah habis dalam persediaan, akan diterbitkan dalam bentuk
transliterasi secara keseluruhan kerana kitab ini adalah sebagai contoh teori
takmilah.

No. 25
Judul Al-?fAllamah Syeikh Ahmad al-Fatani Ahli Fikir Islam dan Dunia Melayu,
jilid 1.
Terbitan: Cetakan pertama Khazanah Fathaniyah, Kuala Lumpur, Januari 1992.
Kandungan: Sejarah hidup Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fatani. Serba ringkas
memperkenalkan karya-karya dn petikan sebahagian kecil pemikirannya baik untuk
dunia Melayu mau pun dunia Islam antaabagsa. 220 halaman.
Keterangan: Sudah habis dalam persediaan, sedang disipkan cetakan yang kedua
dengan tambahan maklumat-maklumat dan penemuan-penemuan terbaru.

No. 26
Judul Manhalush Shafi Syeikh Daud al-Fatani.
Terbitan:Cetakan pertama Khazanah Fathaniyah dengan kerjasama Imatera Publishers
Sdn. Bhd. Kuala Lumpur, Ogos 1992.
Kandungan: Maklumat penyelidikan kitab Manhalush Shafi, riwayat hidup Syeikh
Abdur Rahman Pauh Bok al-Fathani, riwayat hidup Syeikh Muhammad Zain al-Fathani.
Kandungan tranliterasi membicarakan tasawuf haqiqat peringkat tinggi.
Dilampirkan juga Manhalush Shafi salinan Syeikh Miuhammad Zain bin Mustafa
al-Fathani dan dua buah manuskrip karya Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani yang
lainnya. 222 halaman.
Keterangan: Transliterasi dua buah kitab karya Syeikh Daud bin Abdullah
al-Fathani, iaitu Manhalush Shafi fi Bayani Rumuzi Ahlis Shufi, sebuah kitab
tasawuf yang lain tanpa judul, dan sedikit petikan dari karya beliau berjudul
Tuhfatur Raghibin.

No. 27
Judul Penjelasan Nazham Syair Shufi Syeikh Ahmad al-Fatani.
Terbitan: Cetakan pertama Khazanah Fathaniyah dengan kerjasama Imatera
Publishers Sdn. Bhd. Kuala Lumpur, September, 1993.
Kandungan: Membahas syair shufi Syeikh Ahmad al-Fathani pada menjawab pertanyaan
Sultan Kelantan lengkap dengan lampiran surat, transliterasi dan keterangannya.
231 halaman.
Keterangan: Penting untuk kajian perkembangan tasawuf/tariqat dan sastera di
dunia Melayu.

No. 28
Judul Koleksi Kertas Kerja Ilmiyah Hj. Wan Mohd. Shaghir Abdullah Dibentang
Dalam Pelbagai Seminar dan Forum (Dari Tahun 1990 Sampai Tahun 1996).
Terbitan: Terbitan terhad/terbatas diedarkan hanya berdasarkan permintaan
sesiapa yang memerlukannya:

1. Tiga Zaman Pembentukan Istilah Ilmu Keislaman Asia Tenggara. Dibentang dalam
Persidangan Peristilahan Antarabangsa ke-ll (Termplan ?e90) pada 20-22 November
1990.

2. Riwayat Hidup Ringkas dan Hasil Karya Syeikh Daud al-Fatani. Dibentang di
Nadwah Ilmiah Tokoh Ulama?f Peringkat Kebangsaan Kali ke lV (Syeikh Daud
Abdullah al-Fatani) pada 11-13 Jamadilakhir 1412 H/17 - 19 Disember 1991.

3. Sumbangan Syeikh Daud al-Fatani Kepada Pengajian Fiqh Syafi?fie Di Nusantara.
Dibentang dalam seminar yang sama, seperti tersebut pada angka 2, pada hari yang
lain.

4. Khazanah Koleksi Syeikh Ahmad al-Fatani.Dibentang di Balai Lundang, Kota
Bharu, Kelantan pada Ogos, 1992 dalam rangka Pesta Buku Kelantan '92.

5. Koleksi Khazanah Manuskrip Pusaka Syeikh Ahmad al-Fatani. Dibentang dalam
Seminar Antarabangsa Koleksi Khas Pengajian Asia Tenggara 19-21 Jun 1995 anjuran
Perpustakaan Tun Seri Lanang Universiti Kebangsaan Malaysia.

6. Syeikh Ahmad Al-Fatani Ulama dan Tokoh Persuratan Melayu: Dari zaman klasik
ke arah dunia moden. Dibentang dalam seminar Antarabangsa Kesusasteraan Melayu
IV, 14-16 Ogos 1995 anjuran Jabatan Persuratan Melayu Universiti Kebangsaan
Malayisa dan Dewan Bahasa dan Pustaka.

7. Penulisan Ulama-ulama Melayu dalam Kesusasteraan Arab. Dibentang dalam
Seminar Balaghah (Retorika), 27 Rabulakhir 1416 H/23 September 1995 M anjuran
Jabatan Pengajian Arab & Tamadun islam, Fakulti Islam Universiti Kebangsaan
Malaysia.

8. Tulisan Melayu/Jawi Ejaan Dalam Manuskrip dan Cetakan Kitab Suatu Analisis
Perbandingan. Dibentang dalam Seminar dan Pameran Antarabangsa Manuskrip Melayu,
3-4 Oktober 1995 anjuran Perpustakaan Negara Malaysia.

9. Manuskrip Islam Dunia Melayu Ditinjau dari Pelbagai Peringkat. Dibentang
dalam forum jemputan khas anjuran Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya
pada 27 September 1995. Kemudian kertas kerja yang sama dibentang lagi dalam
jemputan khas Siri Seminar Jabatan pengajian Arab & Tamadun Islam, Fakulti Islam
Universiti Kebangsaan Malaysia pada 25 Oktober 1995.

10. Perkembangan Penulisan Hadith Ulama Asia Tenggara. Dibentang dalam Seminar
Antarabangsa pengajian Islam di Asia Tenggara, 2-23 November 1995 anjuran
Fakulti Islam, Universiti Brunei Darussalam.

11. Pengenalan Ulama Asia Tenggara Dahulu dan Sekarang. Dibentang dalam Seminar
Ulama Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 23 Syaaban 1416 H/14 Januari 1996 M
anjuran Persatuan Ulama Malaysia Cawangan Wilayah Persekutuan.

12. Peranan Orang -orang Patani di Dunia Peantauan. Dibentang dalam Seminar
Patani anjuran Jabatan Pengajian Arab & Tamadun Islam dengan kerjasama Jabatan
Sejarah Universiti Kebangsaan Malaysia pada 16 Mac 1996.

13. Pengaruh dan Pemikiran Saiyidina Ali di Alam Melayu: Satu Analisis
Berdasarkan Karya-karya Klasik Melayu. Dibentang dalam Seminar Khazanah
Pemikiran Islam anjuran Info Taiment Enterprise, 21 Julai 1996 di Kuala Lumpur.

14. Hubungan Ulama?f Patani dan Kedah: Kekeluargaan, Pertalian Ilmu dan Karya.
Dibentangkan Konvensyen Sejarah Negeri Kedah Darul Aman, 29-30 September 1996,
anjuran Majlis Kebudayaan Negeri Kedah Darul Aman dengan kerjasama Persatuan
Sejarah Malaysia Cawangan Kedah dan Perbadanan Perpustakaan Awam Kedah.

No. 29
Judul Koleksi Karya Ilmiyah Hj. Wan Mohd. Shaghir Abdullah mengenai Fikrah
Wawasan Tokoh Dunia Melayu dalam Majalah Dewan Budaya, Dakwah, Al-Islam dan
Kiblat.
Terbitan: Terbitan terhad/terbatas diedarkan hanya berdasarkan permintaan
sesiapa yang memerlukannya. 246 halaman.
Kandungan: Dalam Dewan Budaya Konsep Pemikiran:
Syeikh Ahmad al-Fatani berdasarkan Teks-Taiyibul Ihsan Fi Tibbil Insan,
Syeikh Ahmad al-Fatani: Sultan, Politik dan Riau,
Syeikh Ahmad al-Fatani dan Teknologi Dua Bintang Satu Nama Pengruh Tarekat
Naqsyabandiyah di Kerajaan Riau-Lingga Raja Haji, Raja Ali, dan Gusti Jamiril
Tuk Raja Faqih Syeikh Safiyuddin al-Abbasi Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani:
Catatan Baru
Syeikh Ahmad Khatib Sambas
Syeikh Yusuf Tajul Khalwati
Syeikh Muhammad Nafis bin Idris al-Banjari
Syeikh Nawawi al-Bantani - Imam Nawawi Kedua Syeikh Utsman bin Syihabuddin
al-Funtiani al-Banjari
Syeikh Ahmad Lingga " Qus Bahasa Melayu"
Raja Haji Muhammad Tahir Riau: Tokoh Falakiyah dan Tariqat Naqsyabandiyah Dalam
Dakwah Syeikh Abdul Wadir bin Abdur Rahim Terengganu
Al-Allamah Al-Amil Wa Al-Fadhil Al-Kamil Syeikh Wan Ali bin Abdur Rahman Kutan
Al-Kalantani
Tuan Guru Haji Ahmad Al-Kalantani: Sultan Minta Beliau Karang Kitab Darul Hasan
Syeikh Abdul Qadir bin Abdur Rahman Al-Fathani
Syeikh Muhammad Tayib Al-Banjari Al-Qad-hi
Saiyid Ahmad bin Saiyid Muhammad Al-Idrus (Tokku Melaka)
Tuan Guru Haji Uthman bin Haji Senik Mufti Kerajaan Pahang Darul Makmur: Guru
Mat Kilau
Syeikh Muhammad bin Ismail Daudy Al-Fathani (Syeikh Nik Mat Kecik Al-Fathani)
Syeikh Uthman bin Abdul Wahhab Sarawak: Dalam Merintis Kecemerlangan Ilmu di
Sarawak, Sambas dan Pontianak.
Haji Muhammad Husein bin Abdul Latif (Tok Kelaba Al-Fathani): Penyalin Manuskrip
Melayu Terbesar di Asia Tenggara.
Syeikh Muhammad Said Negeri Sembilan: Mursyid Tariqat Ahmadiyah Idrisiyah.
Syeikh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Fathani: Penyusun Kitab Kasyful Litham
Tentang Cabang-cabang Fiqh Terlengkap Mazhab Syafi?fie id Dunia Melayu
Tuan Guru Haji Muhammad Yasin Kedah: Pengasas Pengajian Pondok Pertama
Kalimantan Barat
Syeikh Wan Sulaiman bin Wan Siddiq: Syeikhul Islam Kedah Darul Aman Yang
Berwibawa
Syeikh Abdur Rasyid Al-Fathani: Syeikhul Islam Kerajaan Negeri Selangor
Tuan Guru Wan Hasan Besut Guru Keluarga Raja dan Masyarakat Besut
Syeikh Abdul Malik bin Abdullah Terengganu (Tok Pulau Manis): Pengkuan dan
Bantahan Kitab Syarah Hikam Melayu Sebagai Karyanya.
Tuan Guru Tok Kenali Bersama Gurunya ke Mesir: Permasalahan Khilafiah dan
Sanggahan Kitab Mujarrab Sebagai Karyanya.
Syeikh Abdus Shamad bin Muhammad Shalih (Tuan Tabal): Penyebar Tariqat Ahmadiyah
Pertama di Asia Tenggara.
Syeikh Daud bin Ismail Al-Fathani: Kader Pentashih Kitab Melayu/Jawi yang
Pertama.
Syeikh Ismail Minangkabau: Guru Intelektual Diraja Riau, Johor dan Selangor.
Syeikh Abdur Rahman Siddiq: Mufti Kerajaan Inderagiri Riau.
Sayid Muhammad bin Saiyid Zainal Abidin Al-?fAidrus: ulama dan Bapa
Kesusasteraan Melayu Terengganu
Tuan Guru Haji Mahmud bin Muhammad Yusuf Raman-Terengganu: Ulama dan Penyalin
Pelbagai Manuskrip Melayu
Syeikh Faqih Jalaluddin Al-Asyi: Generasi Penyambung Ulama-Ulama Aceh Terkenal
Syeikh Muhammad Zain bin Faqih Jalaluddin Al-Asyi: Pengaruh Bidayatul Hidayah
Karyanya di Dunia Sepanjang Zaman
Syeikh Muhammad Salih Ar-Rawa: Pengarang Kitab Fathul Mubin
Syeikh Muhammad Azhari bin Abdullah Al-Falimbani: Generasi Penyambung
Ulama-Ulama Palembang
Tok Bendang Daya ll: Pondok Teramai Muridnya di Asia Tenggara Abad 19.
Syeikh Syamsuddin bin Abdullah As-Sumatra-i: Ulama Shufi Pembesar Kerajaan Aceh
Syeikh Nuruddin Ar-Raniri: Pembangkang Faham Wihdatul Wujud
Syeikh Abdur Rauf bin Ali Al-Fansuri: Penyusun Tafsir Quran Pertama Bahasa
Melayu
Syeikh Ismail bin Abdul Mutalib Al-Asyi: Ketua Pelajar Melayu Pertama di Mesir
Syeikh Abbas Kutakarang: Ahli Astrologi Dunia Melayu
Syeikh Sirajuddin bin Jalaluddin: Pengrang Kitab Durratun Nakhirah
Syeikh Abdul Muhyi Pamijahan. Penyebar Tasawuf Islam Metod Tariqat Syatariah
Yang Pertama di Jawa Barat
Mufti Haji Jamaluddin (Mufti Martapura): Penyusun Kitab Perukunan
Ibnu Syeikh Abdul Mu?fthi: Penyusun ilmu Tajwid Pertama Bahasa Melayu
Megat Sati Ibnu Amir Sulaiman Al-Asyi: Murid Syeikh Nuruddin Ar-Raniri
Syeikh Miuhammad Zainuddin As-Sumbawi: Pengarang Kitab Sirajul Huda
Mufti Saiyid Utsman Al-Betawi: Mufti Betawi Yang Paling Dikenali
Syeikh Muhammad bin Khatib Langien Ulama Sufi Penyebar Tariqat Syatariyah,
Dakwah, Jun 1995/Zulhijah 1415
Syeikh Syihabuddin al-Jawi Ulama Pengamal Empat Tariqat Sufiyah, Dakwah, Julai
1995/Muharam 1416
Catatan Tentang Ulama Banten Syeikh Arsyad Tawil Al-Bantani Ulama Yang Terlibat
Dalam Jihad di Banten, Dakwah, November 1995 M/Jamadilawal 1416 H.
Syeikh Wan Ali bin Ishaq Al-Fatani Ulama Sufi Penyebar Tariqat Samaniyah,
Dakwah, Disember 1995 M/Jamadilakhir 1416 H.
Syeikh Wan Ali bin Ishaq Al-Fatani Ulama Sufi Penyebar Tariqat Samaniyah,
Dakwah, Disember 1995
M/Jamadilakhir 1416 H. Dalam Al-Islam
Syeikh Abdul Mubin Al-Fathani
Ulama-Ulama Kader Pondok Pauh Bok
Syeikh Haji Wan Mustafa Al-Fathani
Syeikh Abdul Lathif bin Mustafa Al-Fathani: Menggunakan Seni untuk menyebarkan
Islam
Wan Muhammad bin Syeikh Safiuddin
Dalam Kiblat (Edisi Melayu/Jawi)
Syeikh Abdul Malik bin Abdullah
Karya Syeikh Muhammad Zain Aceh Yang Terkenal
Syeikh Daud Abdullah Al-Fathani
Sejarah Fathani Syeikh Daud Al-Fathani
Islam Terawal Masuk Ke Patani
Melayu Patani Capai Kemajuan Teknologi
Keterangan: Koleksi ini tidak dijualbeli kepada umum, dicetak sangat terbatas,
hanya untuk pesanan perpustakaan dan pengkaji-pengkaji tertentu saja.

No. 30
Judul Koleksi Karya Ilmiyah Hj. Wan Mohd. Shaghir Abdullah Mengenai Kitab
Melayu/Jawi Dalam Jurnal Dewan Bahasa 1990-1991.
Terbitan: Terbitan terhad/terbatas diedarkan hanya berdasarkan permintaan
sesiapa yang memerlu-lukannya.
Kandungan: Karya-karya Klasik Abad 16: Bukti Bahsa Melayu Bahasa Ilmu, Februari
1990.

Bahasa Melayu Bahasa Ilmu: Meninjau Pemikiran Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain
Al-Fatani, Jurnal Dewan Bahasa, Mac 1990.
Bahasa Melayu Bahasa Ilmu: Meninjau Pemikiran Sheikh Nuruddin Ar-Raniri, Mei
1990
Bahasa Melayu Bahasa Ilmu: Meninjau Pemikiran Sheikh Nuruddin Ar-Raniri, Jun,
1990
Bahasa Melayu Bahasa Ilmu: Syeikh Abdul Malik Terengganu, Jurnal Dewan Bahasa,
Julai 1990
Bahasa Melayu Bahasa Ilmu: Meninjau Kitab Sabil Al-Muhtadin oleh Syeikh
Miuhammad Arsyad Al-Banjari, Jurnal Dewan Bahasa, Ogos 1990.
Bahasa Melayu Bahasa Ilmu: Menkaji Gaya Bahasa Dalam Kitab Hidayah as-Salikin
Syeikh Abdus Samad Al-Falimbani, Jurnal Dewan Bahasa, September 1990
Mengkaji Gaya Bahasa Dalam Kitab Tuhfah Ar-Raghibin Syeikh Muhammad Arsyad bin
Abdullah al-Banjari, Jurnal Dewan Bahasa, Oktober 1990
Pendokumentasian Karya-Karya Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani Yang Belum
Pernah Dicetak, Jurnal Dewan Bahasa, Nombember 1990
Pendokumentasian Karya-karya Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani Yang Belum
Pernah Dicetak, Jurnal Dewan Bahasa, Disember 1990
Mengkaji Gaya Bahasa Dalam Kitab Furu?ful Masail Syeikh Daud bin Abdullah
al-Fatani, Jurnal Dewan Bahasa, Januari 1991.
Mengkaji Gaya Bahasa Dalam Kitab Kasyful Litham Syeikh Zainal Abidin bin
Muhammad Al-Fatani, Jurnal Dewan Bahasa, Februari 1991
Mengenal Pelbagai Peristilahan Fekah dan Gaya Bahasa Dalam Kitab Bughyatut
Tullab Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani, Jurnal Dewan Bahasa, Mac 1991
Mengkaji Kandungan Kitab Hidayatul Muta?fallim Syeikh Daud bin Abdullah
al-Fatani, Jurnal Dewan Bahasa, April 1991.
Mengkaji Karya Besar Kitab Al-Bahrul Wafi Syeikh Muhammad bin Ismail Daud
Al-Fatani, Jurnal Dewan Bahasa, Mei 1991.
Matla?ful Badrain Kitab Fiqhi Yang Termasyhur di Dunia Melayu Syeikh Muhammad
bin Ismail Al-Fatani, Jurnal Dewan Bahasa, Jun 1991
Mengenal Kitab Hadiqatul Azhar Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani, Jurnal
Dewan Bahasa, September 1991.
Warduz Zawahir Kitab usuluddin Yang Terbesar Dunia Melayu Karya Syeikh Daud bin
Abdullah al-Fatani, Jurnal Dewan Bahasa, Oktober 1991.
Keterangan: Koleksi ini tidak dijualbeli kepada umum, dicetak sangat terbatas,
hanya untuk pesanan perpustakaan dan pengkaji-pengkaji tertentu saja.

Untuk Maklumat Lanjut dan Pesanan, Sila Hubungi Alamat Berikut:

KHAZANAH FATHANIYAH
707A, Tingkat Bawah PSN A Sri Terengganu Blok B
Jalan Sentul Selatan
51000 Kuala Lumpur
Malaysia.

Tel: 03-4454745, Fax: 03-6883790

No comments: